Biurokracja

Biurokracja – jest to jedna z form organizacji, szczególnie rozpowszechniona w instytucjach państwowych. Z założenia przyjętego przez Maxa Webera biurokracja miała być idealną i bezbłędną formą...

Blog

Blog – jest to publiczny pamiętnik, prowadzony na stronach WWW, mający postać pisanych na bieżąco notatek, opatrzonych datą (por. Kaczmarek-Śliwińska 2008: 117). Inne określenie bloga mówi, że ...

CAQDAS

CAQDAS (Computer-Assisted Qualitative Data Analysis Software) – to oprogramowanie wspomagające analizę danych jakościowych. Za jego pomocą analizuje się przede wszystkim dane tekstowe (artykuły...

Cechy demograficzne

Cechy demograficzne – są to cechy szczególnie ważne z punktu widzenia demografii „(…) zalicza się do nich: płeć, wiek, stan cywilny, stan małżeński oraz stan rodzinny. Cechy demogra...
Cykl koniunkturalny

Cykl koniunkturalny

Cykl koniunkturalny – okresowe zmiany poziomu aktywności gospodarczej nazywane są cyklem koniunkturalnym. Wyróżnia się 4 fazy cyklu: kryzys, depresję, ożywienie i rozkwit (por. Jabłońska 2005: ...
Cykl życia rodziny

Cykl życia rodziny

Cykl życia rodziny – „(…) okres, przez jaki przechodzi rodzina od momentu powstania w wyniku zawarcia małżeństwa, aż do momentu rozpadu poprzez zgony małżonków (…)” (Kęd...

Definicja sytuacji

Definicja sytuacji – określone sposoby postępowania w danej sytuacji. Definicja sytuacji może być wyznaczana przez moralność, prawo, normy obowiązujące w społeczeństwie itp. Każdy akt zachowani...
Deindywiduacja

Deindywiduacja

Deindywiduacja to „utrata samoświadomości i lęku przed oceną społeczną, do jakiej dochodzi w grupach sprzyjających anonimowości i odciągających uwagę od jednostki” (Myers 2003: 370). Przy...
Dewiacja

Dewiacja

Społeczna dewiacja – to takie postępowanie, które w znacznym stopniu różni się od powszechnie przyjętych norm. Jest to problem odstępstwa od norm. Dewiacja nie jest ani dobra, ani zła. Zarówno ...