Interesy

Interesy – są tym, co jednostka uważa za korzystne, opłacalne dla siebie lub dla grupy. Interes jest „(…) celem uznawanym za korzystny; dążenie do realizacji interesów związane jest...

Intranet

Intranet – wewnątrzorganizacyjny system wymiany i publikowania informacji, zazwyczaj ograniczający się do komputerów w firmie lub organizacji, oparty na technologii wywodzącej się z technologii...

Katolicyzm ludowy

Katolicyzm ludowy – polski katolicyzm jest katolicyzmem ludowym, może występować i na wsi, i w mieście (gdyż ludność przenosi się ze wsi do miast). W katolicyzmie ludowym spotykają się dwie war...

Klasy społeczne

Klasy społeczne – według Marksa klasę stanowi miejsce zajmowane w procesie produkcji. Również Weber stara się okreslić klasy poprzez ich położenie gospodarcze, klasa polega według niego na odmi...

Kolektywizm

Kolektywizm – dążenie do realizacji interesów zbiorowości, wspólnoty; stawianie tych interesów ponad dobro indywidualne. W kulturach kolektywnych ludzie posiadają silne poczucie przynależności ...

Kompetencje

Kompetencje – termin pojawił się na początku lat 80-tych, kiedy to Boyatzis wymienił w opracowaniu dla Amerykańskiego Stowarzyszenia Zawodowego podstawowe cechy efektywnego kierownika wśród któ...

Komunikacja

Komunikacja jest to mówiąc najprościej przesłanie wiadomości przez nadawcę do odbiorcy. Zatem można wyróżnić trzy główne elementy obecne w procesie komunikacji tj. nadawca, wiadomość i odbiorca. Nada...
Konflikt społeczny

Konflikt społeczny

Konflikt społeczny – oznacza sytuację, w której dochodzi do zderzenia się sprzecznych interesów, postaw, wartości jednostek lub grup. Zaistnieje tam gdzie istnieją dwie, nastawione do siebie wr...

Kontrola społeczna

Kontrola społeczna w najszerszym rozumieniu oznacza wszystkie mechanizmy uruchamiające lub wymuszające współdziałanie, utrzymujące porządek społeczny. Służy zachowaniu konformizmu wśród członków zbio...