Fizjokratyzm

Fizjokratyzm – był to kierunek myśli ekonomicznej, który pojawił się w XVIII wieku wypierając merkantylizm, typowy dla okresu monarchii absolutnej. Nazwa pochodzi od greckich słów physis (natur...
Globalizacja

Globalizacja

Globalizacja – terminem globalizacja określa się najczęściej ogólne zjawiska gospodarcze, społeczne i polityczne zachodzące w świecie, których zasięg przekracza granice jednego kraju (Czerny 20...

Grupa pierwotna

Grupa pierwotna – jest to grupa, której członkowie pozostają w bardzo bliskich kontaktach ze sobą, są w stanie wzajemnie się poznać na drodze częstych interakcji. Wiąże się z tym relatywnie mał...

Grupa społeczna

Grupa społeczna – zbiorowość ludzka, której członkowie mają świadomość przynależności do grupy, jak też świadomość odrębności od innych zbiorowości ludzkich (występuje podział na “my̶...

Grupy fokusowe

Grupy fokusowe – metoda zbierania danych. Stanowi połączenie wywiadu jakościowego z obserwacją. W grupie takiej zbiera się najczęściej od 12 do 15 osób, w celu przeprowadzenia moderowanej dysku...

Hipoteza badawcza

Hipoteza badawcza – pojęcie wywodzi się z greckiego “hipothesis” i oznacza m. in. domysł, przypuszczenie. Chodzi tutaj o domysł, który wymaga sprawdzenia, czyli weryfikacji poprzez ...

Human relations

Human relations – metody doboru personalnego pracowników, oparte na koncepcji E. Mayo, według której człowiek jest istotą aktywną, której nie odpowiada narzucanie miejsca w techniczno-technolog...

Indywidualizm

Indywidualizm – często uważa się go za cechę charakterystyczną społeczeństwa nowoczesnego, orientację na siebie samego i własne interesy, zjawisko która postępuje wraz z modernizacją (por. Boks...
Innowacje (i rodzaje innowacji)

Innowacje (i rodzaje innowacji)

Uważa się, że pojęcie „innowacja” (z łac. innovare – odnawiać) wprowadził Joseph Schumpeter w latach 30-tych XX w. Twierdził on, że na rozwój gospodarczy ma znacznie większy wpływ i...

Interakcja społeczna

Interakcja społeczna – jest to wzajemne oddziaływanie na siebie przynajmniej dwojga ludzi, którzy wchodzą ze sobą w szeroko rozumiany kontakt. Uczestników interakcji określa się mianem aktorów ...