Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego

Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego – według Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 2) jest to opis kwalifikacji zdobywanych w polskim systemie szkolni...

Kultura polityczna

Kultura polityczna – pojęcie to funkcjonuje w języku potocznym już od XVIII w. W latach 60-tych G. Almonda i S. Verba wprowadzili je do politologicznych badań porównawczych, prowadząc badania d...

Kurs walutowy

Kurs walutowy – aby rozliczać transakcje z zagranicą niezbędna jest możliwość przeliczenia dowolnej kwoty w walucie krajowej na walutę zagraniczną i odwrotnie. Umożliwia to właśnie kurs walutow...

Kwestionariusz

Kwestionariusz – jest to zestaw pytań napisanych na papierze lub w komputerze. Zwykle mówi się o kwestionariuszu ankiety i kwestionariuszu wywiadu. Składa się z trzech części: Część adresowo-ty...

Legendy miejskie

Legendy miejskie to relacje z wydarzeń nieprawdziwych, które jednak mają znamiona prawdopodobieństwa. Osoby, które je rozpowszechniają są zwykle przekonane o ich prawdziwości. Z tego powodu bardzo tr...

Liberalizm

Liberalizm – pojęcie liberalny używane jest od XIV w. i miało od tego czasu wiele znaczeń. Łacińskie liber oznaczało ludzi wolnych, nie będących ani chłopami pańszczyźnianymi, ani niewolnikami....

List zapowiedni

List zapowiedni – list przesyłany pocztą, uprzedzający respondenta o wizycie ankietera. Ma za zadanie nakłonić respondenta do obecności w domu w wyznaczonym terminie, a także umożliwić mu konta...

Logika wielowartościowa

Logika wielowartościowa – akceptowanie różnych systemów wartości. MSRedakcja strony www.mojasocjologia.pl

Ludność ustabilizowana

Ludność ustabilizowana – to taka zbiorowość ludzi, w której niezmienne natężenie urodzeń oraz niezmienny porządek wymierania (o określonym poziomie w poszczególnych grupach wieku), przy jednocz...

Ludność zastojowa

Ludność zastojowa – jest to zbiorowość ludzi, w której niezmienne natężenie urodzeń (jak również niezmienne liczby urodzeń), niezmienny porządek wymierania (o określonym poziomie w poszczególny...