Operat doboru próby

Operat doboru próby – jest to lista, na której wyszczególnione są wszystkie osoby wchodzące w skład zbiorowości poddanej badaniu (np. rejestr PESEL, książki telefoniczne, rejestr studentów, lis...

Organizacja społeczna

Organizacja społeczna – zintegrowany, zorganizowany „(…) zbiór pozycji społecznych i stosunków społecznych, realizujący wspólnie jakieś istotne społecznie funkcje, tworzący swoistą ...

Państwo

Państwo – termin ten nie jest rozumiany jednoznacznie. Dopiero w XVI w. zaczęto używać uniwersalnego oznaczenia, mogącego służyć opisaniu każdego państwa. Było to włoskie słowo la stato, pochod...

PAPI – Paper and Pencil Interview

PAPI (Paper and Pencil Interview) to technika stosowana podczas realizacji badań ilościowych. Polega na przeprowadzeniu przez ankietera wywiadu z respondentem przy wykorzystaniu papierowego kwestiona...

Piramida wieku

Piramida wieku – graficzny obraz struktury ludności według płci i wieku. Jej odzwierciedleniem jest kombinacja dwóch przylegających do siebie histogramów rozkładu wieku, skonstruowanych oddziel...

Politologia (nauki o polityce)

Politologia jest jedną z dyscyplin nauk humanistycznych i społecznych, zajmującą się badaniem polityki. W Polsce obok nazwy politologia używa się nazw: nauki polityczne, nauki o polityce (Chodubski 2...

Polityka handlowa

Polityka handlowa – jest to działalność państwa mająca na celu zapewnienie szeroko rozumianej ochrony produkcji krajowej i zatrudnienia, a także bilansu płatniczego (handlowego). Cele to mogą b...

Populacja

Populacja (inaczej ludność) w demografii oznacza ogół mieszkańców określonego terytorium. Przedmiotem badań demografii są trzy cechy ludności: jej stan, struktura i dynamika. Stan jest to liczba mies...

Potrzeba

Potrzeba – jest to coś koniecznego, nieodzownego, bez czego trudno sobie poradzić, motyw ludzkiego działania. Jest to także okoliczność zmuszająca do postąpienia w określony sposób. Abraham Mas...

Pozycja społeczna (status społeczny)

Pozycja społeczna (status społeczny) – to wyróżnione i nazwane w danej kulturze typowe miejsce w społeczeństwie, które może zajmować wiele osób, np. zawód (Sztompka 2004: 110). Innymi słowy jes...