Maltuzjanizm

Maltuzjanizm – „według słownika demograficznego ONZ maltuzjanizm opowiada się za ograniczeniem tempa przyrostu ludności na drodze przeszkód represyjnych i prewencyjnych” (Holzer 199...

Mediana

Mediana zwana także wartością środkową lub kwartylem drugim jest jedną z miar tendencji centralnej. Dzieli ona uporządkowaną zbiorowość na dwie równe części w taki sposób, że 50% jednostek przyjmuje ...

Merkantylizm

Merkantylizm to doktryna ekonomiczna i polityczna „(…) zalecającą popieranie wywozu własnych towarów przy jednoczesnym ograniczaniu importu z myślą o zyskaniu w ten sposób nadwyżek złota....

Metoda

Metoda to system reguł, wskazań i przepisów, pozwalający zrealizować zakładany cel. Francis Bacon porównywał ją z latarnią oświetlającą drogę wędrowcowi w ciemnościach. Według Sztumskiego (2005: 68) ...

Metodologia

Metodologia to nauka o metodach, procedurach badawczych, logice wnioskowania, stosowanych w danej dyscyplinie naukowej. Zadaniem metodologii nauk jest opis i analiza reguł postępowania, jak też opis ...

Miary tendencji centralnej (miary średnie)

Miary tendencji centralnej – zwane są również miarami średnimi. Określają przeciętny, typowy poziom (rozkład) wartości zmiennej. Dzieli się je na dwie grupy: średnie klasyczne: średnia arytmety...

Miasto

Miasto – jako forma osadnicza liczy około 5500 lat. W roku 1990 ponad połowa ludności świata mieszkała w miastach. Według F. Znanieckiego, przedstawiciela szkoły kulturalistycznej, jest całości...

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Międzynarodowe stosunki gospodarcze to interdyscyplinarna dziedzina nauki czerpiąca przede wszystkim z dorobku ekonomii, ale także innych nauk: prawa, socjologii, psychologii, geografii ekonomicznej,...

Migracje ludności

Migracje ludności (wg GUS) – to przemieszczenia ludności związane ze zmianą miejsca zamieszkania (pobytu stałego lub czasowego) połączone z przekroczeniem granicy administracyjnej podstawowej j...

Mniejszość etniczna

W rozumieniu ustawy z 6 stycznia 2005 roku mniejszością etniczną jest grupa obywateli spełniająca łącznie następujące warunki: „1) jest mniej liczebna od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej P...