Tożsamość

Tożsamość to „(…) cechy wyróżniające jednostki lub grupy, określające, kim lub czym jest ta jednostka lub grupa i co ma dla nich znaczenie. Najważniejszymi źródłami tożsamości są płeć, or...

Warstwy społeczne

Warstwy społeczne – to swoiste wspólnoty, złożone z ludzi podobnie usytuowanych w hierarchii stratyfikacji społecznej, o podobnym majątku i stylu życia i „(…) powstające ponad i w p...

Wartość

Wartość – jest tym, co jednostka uważa za słuszne, pożądane, sprawiedliwe. Wartość „(…) jest celem uznawanym za słuszny, właściwy czy też usprawiedliwiony, wyznaczającym orientację ...

Współczynnik reprodukcji brutto

Współczynnik reprodukcji brutto charakteryzuje aktualną płodność, wyrażając średnią liczbę żywo urodzonych dzieci płci żeńskiej przypadających na 1 kobietę będącą aktualnie w wieku rozrodczym (por. H...

Współczynnik reprodukcji netto

Współczynnik reprodukcji netto charakteryzuje aktualna płodność i umieralność, wyrażając średnią liczbę żywo urodzonych dzieci płci żeńskiej, które dożywają wieku swych matek, a przypadających na 1 k...

Współczynnik urodzeń (rodności)

Współczynnik urodzeń (rodności) wyraża stosunek liczny urodzeń żywych z badanej zbiorowości w badanym okresie do liczby ludności do niej zaliczonej w połowie badanego okresu lub do średniej liczby lu...