Współczynnik zgonów ludności zastojowej

Współczynnik zgonów ludności zastojowej – równa się współczynnikowi urodzeń (por. Holzer 1999: 332). BIBLIOGRAFIA 1. Holzer, J. Z. 1999. Demografia. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. M...

Wywiad fokusowy

Wywiad fokusowy, to inaczej moderowana dyskusja na jakiś konkretny temat prowadzona przez zebraną w jednym miejscu grupę ludzi. W wywiadzie fokusowym najczęściej bierze udział badacz i około 5 –...

Wywiad jakościowy

Wywiad jakościowy – jest rozmową pomiędzy prowadzącym, a respondentem, w trakcie której prowadzący kładzie szczególny nacisk na pewne tematy, poruszne przez respondenta i wyznacza ogólny kierun...

Wyznaczniki kompetencji

Wyznaczniki kompetencji to przykłady zachowań wymaganych u osoby, która posiada określoną kompetencję. Dzięki znajomości tych zachowań można stwierdzić czy pracownik posiada kompetencję i na jakim po...

Władza

Władza – pojęcie władzy jest abstrakcyjne i wieloznaczne. Zdaniem Colemana istnieje tyle sformułowań pojęcia władzy, ilu jest autorów piszących na ten temat. Władza może być rozpatrywane w odni...

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie (ZIB)

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie (ZIB) – nazywane są również bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi (BIZ) lub inwestycjami bezpośrednimi. Występują wtedy „(…) gdy inwestor zagr...

Zarządzanie strategiczne

Zarządzanie strategiczne – procesem polegającym na opracowywaniu, wdrażaniu i kontrolowaniu strategii jest zarządzanie strategiczne, “zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem to dynamic...

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL) – określane jest jako szereg decyzji, oddziałujących na stosunki panujące pomiędzy zatrudniającymi, a zatrudnianymi, w celu zwiększenia ich efektywności. Wed...

Zawód

Zawód – na ogół jest to “(…) zespół czynności jakie zostały wyodrębnione w procesie społecznych podziałów pracy i są wykonywane przez danego człowieka na podstawie uzyskanych kwalif...

Załoga przedsiębiorstwa

Załoga przedsiębiorstwa – jest to “wspólnota produkcyjna lub usługowa”. Terminu załoga używa się zwłaszcza w przypadku przemysłowych zakładów pracy. Pracownicy takich zakładów ̶...