MS

Redakcja strony

Współczynnik reprodukcji netto

Współczynnik reprodukcji netto charakteryzuje aktualna płodność i umieralność, wyrażając średnią liczbę żywo urodzonych dzieci płci żeńskiej, które dożywają wieku swych matek, a przypadających na 1 k...

Współczynnik urodzeń (rodności)

Współczynnik urodzeń (rodności) wyraża stosunek liczny urodzeń żywych z badanej zbiorowości w badanym okresie do liczby ludności do niej zaliczonej w połowie badanego okresu lub do średniej liczby lu...

Wywiad fokusowy

Wywiad fokusowy, to inaczej moderowana dyskusja na jakiś konkretny temat prowadzona przez zebraną w jednym miejscu grupę ludzi. W wywiadzie fokusowym najczęściej bierze udział badacz i około 5 –...

Wywiad jakościowy

Wywiad jakościowy – jest rozmową pomiędzy prowadzącym, a respondentem, w trakcie której prowadzący kładzie szczególny nacisk na pewne tematy, poruszne przez respondenta i wyznacza ogólny kierun...

Wyznaczniki kompetencji

Wyznaczniki kompetencji to przykłady zachowań wymaganych u osoby, która posiada określoną kompetencję. Dzięki znajomości tych zachowań można stwierdzić czy pracownik posiada kompetencję i na jakim po...

Władza

Władza – pojęcie władzy jest abstrakcyjne i wieloznaczne. Zdaniem Colemana istnieje tyle sformułowań pojęcia władzy, ilu jest autorów piszących na ten temat. Władza może być rozpatrywane w odni...