MS

Redakcja strony

Średnia arytmetyczna

Średnia arytmetyczna – każdy z nas spotkał się z tą średnią. Mogła to być średnia liczba bramek strzelona podczas mistrzostw przez różne drużyny, średnie zarobki dla różnych grup zawodowych, śr...

Statystyka

Statystyka to nauka o ilościowych metodach badania zjawisk masowych. O zjawiskach masowych można mówić wtedy, gdy badaniu podlega wystarczająco duża liczba jednostek. Nie może to być pojedyncza jedno...

Stereotyp

Stereotyp to upraszczający i najczęściej negatywny obraz innej niż własna (obcej) zbiorowości. Stereotypy wynikają z ograniczonych możliwości poznawczych człowieka i służą porządkowaniu przez niego z...

Strajk

Strajk to zbiorowe powstrzymywanie się pracowników od wykonywania pracy w celu rozwiązania sporu dotyczącego warunków pracy, płac lub świadczeń społecznych oraz praw i wolności związkowych pracownikó...

Strategia

Strategia – słowo „strategia” pochodzi od greckiego strate-gos oznaczającego kogoś przewodzącego armii i tworzącego koncepcję walki. Stanowi zbitkę pojęć: stratos i agein. Stratos to armia, roz...

Strefa wolnego handlu (SWH)

Strefa wolnego handlu (SWH) – polega na zniesieniu ceł, ograniczeniu ograniczeń ilościowych i umożliwieniu swobodnego przepływu towarów pomiędzy krajami należącymi do strefy, prowadzona jest na...

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna jest to układ stanowisk i składających się z nich komórek organizacyjnych, które zazwyczaj ujmuje się w schemat organizacyjny. W rozumieniu tradycyjnym strukturą organizacyjną...

Struktura społeczna

Struktura społeczna to sieć relacji pomiędzy jednostkami, pozycjami czy rolami społecznymi. Sam kształt organizacji a nie jej pełna treść, „czystą konfigurację stosunków społecznych, niezależni...