Liderzy Zarządzania Uczelnią

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” i firma doradcza PCG Polska

zapraszają do udziału w konferencji pt.

Zarządzanie uczelniami w warunkach międzynarodowej konkurencji,

która odbędzie się w dniach 23 i 24 listopada 2015 r. w Warszawie.

Program konferencji:
23 LISTOPADA 2015
Zarządzanie uczelniami w warunkach międzynarodowej konkurencji

12:00-13:00 Rejestracja uczestników

13:00 Uroczyste otwarcie konferencji:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego (tbc)
Piotr Dmochowski-Lipski, prezes Public Consulting Group Polska
Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy

13:20 Key note speech:
prof. Antonio Rendas, rektor Uniwersytetu NOVA w Lizbonie, b. przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Portugalii (CRUP): New Trends in Management of Universities in Europe: Key Challenges in Designing an Effective Management Strategy
Wprowadzenie: prof. Wiesław Banyś, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), rektor Uniwersytetu Śląskiego

14:00-15:20 Sesja panelowa I: Jak skutecznie zarządzać uczelniami w warunkach międzynarodowej konkurencji – spojrzenie z wewnątrz
Podczas sesji zostaną poruszone kluczowe zagadnienia strategicznego zarządzania uczelniami, widziane i oceniane z punktu widzenia rektora i władz uczelni. Będą to m. in.:

 • perspektywa działania – rola strategii w rozwoju uczelni
 • wpływ sposobu wyłaniania rektora na jakość zarządzania
 • siła przywództwa – jak ją kreować, chronić i wzmacniać
 • finanse na rozwój uczelni – rola endowment funds, fundraisingu i innych źródeł pozyskiwania środków od partnerów zewnętrznych.

Moderator: prof. Andrzej Koźmiński, prezydent Akademii Leona Koźmińskiego
Uczestnicy:

 • prof. Stanisław Bielecki, rektor Politechniki Łódzkiej
 • prof. Marian Gorynia, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 • prof. Andrzej Eliasz, rektor Uniwersytetu SWPS
 • Prof. dr hab. Stanisław Kistryn, prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych

15:20-15:45 Przerwa kawowa
15:45-17:15 Sesja panelowa II: Jak skutecznie zarządzać uczelniami w warunkach międzynarodowej konkurencji – spojrzenie z zewnątrz
Uczestnicy sesji, reprezentujący centralne instytucje, a także organizacje z otoczenia szkolnictwa wyższego, dyskutować będą m.in. nad następującymi kwestiami:

 • Trwała przewaga konkurencyjna w szkolnictwie wyższym – na czym polega i jak ją uzyskać?
 • Konkurencja krajowa i międzynarodowa
 • System finansowania szkolnictwa wyższego a wyzwania nowoczesnego zarządzania
 • Problemy demograficzne – czy wymuszą racjonalizację działań w szkolnictwie wyższym?
 • Wprowadzenie odpłatności za studia a konkurencyjność uczelni.

Moderator: prof. Bogusław Smólski, b. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, b. rektor-komendant Wojskowej Akademii Technicznej
Uczestnicy:

 • przedstawiciel kierownictwa MNiSW
 • prof. Marek Rocki, przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej
 • prof. Elżbieta Mączyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (tbc)
 • Iryna Degtyarova (PhD), habilitantka w Narodowej Akademii Administracji Publicznej (Ukraina), visiting researcher FRP – ISW
 • dr Zygmunt Krasiński, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego PR „Horyzont 2020”

17:20-18:00 Wystąpienie Gościa Specialnego:
prof. dr hab. Jerzy Woźnicki, Prezes Fundacji Rektorów Polskich
Szkolnictwo wyższe: zarządzanie, governance i polityka publiczna
18.00-19.15 Przerwa kawowa, koncert kwartetu smyczkowego
19:15-19:30 Cocktail powitalny przed salą bankietową
19:30-22:00 Gala Dinner i wręczenie Nagród LUMEN

24 listopada 2015
Najlepsze praktyki w zarządzaniu uczelniami w Polsce

9.00 – 10:00 Sesja I: Jak skutecznie wykorzystywać środki europejskie dla rozwoju uczelnianej infrastruktury.
Wnioski płynące z przygotowanego na zlecenie NCBiR podsumowania efektów wdrażania projektów w ramach Priorytetu XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (PO IiŚ). – Uczestnicy dyskutować będą m.in. na takie tematy jak:

 • Wyzwania praktyczne przy realizacji projektów z zakresu rozbudowy infrastruktury badawczej i dydaktycznej
 • Rozwiązania praktyczne stosowane przez beneficjentów
 • Rozwiązania systemowe dla kolejnej perspektywy finansowej
 • Wprowadzenie do dyskusji:

Leszek Cieśla, Kierownik Działu Komunikacji i Promocji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Paneliści:

 • Jarosław Chojecki, kierownik projektu, Agrotec
 • Cezary Przybył, kierownik projektu, Agrotec
 • dr Mariusz Luterek, PCG Polska

10.00-10.15 Przerwa
10.15-11.00 Sesja II – Prezentacje Laureatów Nagrody LUMEN:
Prowadzący: prof. Michał Kleiber, Przewodniczący Kapituły, b. Prezes PAN
Podczas sesji zostaną zaprezentowane nagrodzone projekty w poszczególnych kategoriach:

 • „Zarządzanie uczelnią”
 • „Innowacyjność”
 • „Infrastruktura”
 • „Współpraca z otoczeniem”
 • „Umiędzynarodowienie”

11.00-11.30 Przerwa kawowa
11.30-12.45 Sesja III: Jak skutecznie zwiększać efektywność finansową i organizacyjną uczelni. Doświadczenia polskie i europejskie:
Podczas sesji przedstawione zostaną wyniki raportu University Mergers in Europe przygotowanego w ramach projektu Designing Strategies for Efficient Funding of Higher Education in Europe (DEFINE), realizowanego przez European University Association (EUA), a tak że omówione będą doświadczenia polskie w zakresie fuzji – w odniesieniu do uczelni publicznych (na przykładzie Uniwersytetu Warmińsko -Mazurskiego) i niepublicznych (na przykładzie Grupy Uczelni Vistula).
Prowadzący: prof. Ryszard Górecki, rektor Uniwersytetu Warmińsko -Mazurskiego w Olsztynie
Uczestnicy:

 • Anna Lena Claeys -Kulik, Policy Analyst & Project Manager, Governance, Funding & Public Policy Development, EUA: European trends in university funding, restructuring and mergers – results from the DEFINE project
 • prof. Ryszard Górecki, rektor UWM w Olsztynie: Konsolidacja uczelni publicznych – doświadczenia UWM, rekomendacje dla polskich szkół wyższych
 • Arif Erkol, kanclerz Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie: – Konsolidacja uczelni niepublicznych – do świad cze nia Grupy Uczelni Vistula

12.45-13.00 Podsumowanie i zamknięcie konferencji
13.00-13.30 Lunch

Zapisy na konferencję trwają do dnia 18 listopada 2015 r. lub do wyczerpania limitu uczestników.

Koszt udziału w konferencji wynosi 600 zł brutto (z VAT) dla jednej osoby.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *