Na pograniczach kultur i narodów. Historia, kultura, konflikty

Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku

zaprasza do udziału w konferencji pt.

Na pograniczach kultur i narodów. Historia, kultura, konflikty,

która odbędzie się w dniach 14-16 września 2023 roku w Sanoku.

Konferencja zostanie zorganizowana w formie hybrydowej, umożliwiając uczestnictwo zarówno stacjonarne, jak i zdalne.

Celem tegorocznej konferencji jest przedstawienie złożoności problematyki pograniczy, rozumianych nie tylko w kategoriach przestrzennych i etnicznych, ale również jako miejsca spotkania różnych zbiorowości społecznych, religijnych i kulturowych, oraz zbadanie ich wzajemnych oddziaływań.

Organizatorzy serdecznie zapraszają badaczy z różnych dziedzin z kraju i zagranicy do udziału w tym naukowym wydarzeniu. Zakres prezentowanych problemów obejmuje zarówno wymiar historyczny, jak i współczesny, w wielu aspektach, takich jak socjologia, ekonomia, kulturoznawstwo, religia czy edukacja.

W ramach konferencji zachęcamy do zgłaszania propozycji referatów, które mogą dotyczyć następujących kategorii tematycznych:
– Migracje ekonomiczne (transgraniczne);
– Mniejszości narodowe na pograniczach: poczucie własnej tożsamości i jej relacja do tożsamości innej grupy narodowej;
– Sposoby określania tożsamości grupy, wspólnoty, jednostki w relacji do „innego” i do „swojego” – konflikty czy tolerancja;
– Dylematy społeczno – demograficzne: dzietność, starzenie się populacji, proporcje grup społeczno – zawodowych, ludność pograniczy w grupach wieku, opieka społeczna, poziom edukacji – wykształcenia, migracja wieś – miasto, problematyka wykluczenia osób pod względem statusu materialnego, zdrowotnego (niepełnosprawność), płci; stan zdrowotności i opieki medycznej na pograniczach (w relacji do obszarów centralnych);
– Zagadnienia oświaty mniejszości narodowych na pograniczach;
– Edukacyjny wymiar migracji;
– Społeczeństwo wielokulturowe: relacje społeczne i kulturowe na pograniczach, na styku etnosów, wyznań, kultur, narodów, dyfuzja kultur na pograniczach;
– Przemiany obyczajowości świeckiej i religijnej, dorocznej i rodzinnej; „własna” a „inna” obyczajowość – trwanie i zmiana;
– Kultywowanie własnej (narodowej czy regionalnej) tradycji kulturowej, a wpływy zewnętrzne;
– Wyznania (religie), Kościoły i ich relacje na pograniczach; struktury kościelne na pograniczach;
– Sztuka sakralna na pograniczach: zachowanie własnej tradycji artystycznej (stylowej), a oddziaływanie innych („obcych”) wzorów artystycznych;
– Dziedzictwo artystyczne na pograniczach (kłopotliwe, sfragmentaryzowane, pluralistyczne, wspólne czy kategoryzowane jako inne i obce, dziedzictwo jako produkt); waloryzacja – działania konserwatorskie i muzealne;
– „Swoje” i „obce” środowisko artystyczne; artysta (z) pogranicza i współczesne formy upowszechniania sztuki na pograniczach; ruch artystyczny mniejszości narodowych, formy kultywowania własnej kultury; pogranicze w polityce kulturalnej (państwa i lokalnej);
Zagadnienia polityki gospodarczej w regionach pogranicznych – ekonomiczny wymiar relacji transgranicznych; szanse i bariery rozwoju przedsiębiorczości na obszarach pogranicza; dysproporcje stanu infrastruktury (technicznej) – pogranicza, a inne obszary; strategie rozwoju regionów i subregionów;
– Bezpieczeństwo wewnętrzne na pograniczach;
– Orientacje polityczne ludności na pograniczach; wsparcie dla poszczególnych partii (elektoraty), trwałość i dynamika zmian, zaufanie do polityków; państwo jako ”swoje” (moje) czy dystans?; inne zakresy świadomości politycznej;
– Wartość i ochrona krajobrazu naturalno – kulturowego w procesie modernizacji gospodarczej pograniczy; zasoby naturalno – przyrodnicze i ich ochrona czy degradacja pod hasłem rozwoju i postępu gospodarczo-technicznego;
– Gospodarka leśna – aspekt gospodarczo – eksploatacyjny, a naturalne zasoby leśne jako wartość ogólnospołeczna.

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.

Zobacz
Strona konferencji

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *