Poczucie zagrożenia epidemicznego w lipcu

W lipcu obawę przed zarażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 deklaruje mniejszy odsetek badanych niż w poprzednich miesiącach. Zarażenia boi się 59% badanych (5 punktów procentowych mniej niż w czerwcu), podczas gdy 40% deklaruje, że nie odczuwa strachu (5 punktów więcej niż w ostatnim pomiarze).

Obawy związane z koronawirusem najsilniej różnicuje wiek badanych. W grupie 18−24 lata boi się 31% respondentów, w grupie 65 lat i więcej − już 76%.
Zarażenia wyraźnie bardziej obawiają się kobiety (65%) niż mężczyźni (53%).

Im wyższe wykształcenie, tym mniejszy strach przed koronawirusem. Wśród osób z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym boi się 69%, w grupie absolwentów wyższych uczelni − 54%.

Biorąc pod uwagę wielkość miejsca zamieszkania, największe obawy notujemy wśród mieszkańców wsi i małych miast (poniżej 20 tys. mieszkańców), gdzie wyraża je (w obu grupach) 63% badanych. Najmniej zarażenia boją się mieszkańcy miast liczących 100 000 – 499 999 ludności, wśród których obawy wyraża przeszło połowa (51%). Nieco częściej do lęku przed zarażeniem przyznają się badani żyjący w największych miastach: powyżej 500 tys. mieszkańców (57%).

W poszczególnych grupach społeczno-zawodowych strach najbardziej widoczny jest wśród emerytów (boi się 76%) oraz rencistów (odpowiednio 71%). Stosunkowo często obawy wyrażają także rolnicy (68%) i pracownicy administracyjno biurowi (66%). Najrzadziej obawy odczuwają uczniowie i studenci (38%), pracownicy usług (41%) oraz robotnicy wykwalifikowani (42%).

Obawy przed zarażeniem są nieco rzadsze wśród osób o stosunkowo wysokich dochodach per capita niż wśród tych o niskich i średnich dochodach. W grupach respondentów deklarujących dochody poniżej 2000 zł na osobę boi się 63%. Tymczasem wśród ankietowanych o dochodach między 2000 a 2999 zł per capita obawy wyraża 59%, a w grupie mających do dyspozycji 3000 zł i więcej − 55%.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (361) przeprowadził CBOS w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *