Korporacje transnarodowe jako współczesny łącznik między państwami

Korporacje transnarodowe są jednymi z najważniejszych podmiotów, prowadzących działalność w skali globalnej. Mimo tego, iż działalność gospodarcza z założenia ma charakter ekonomiczny, ich aktywność wykracza daleko poza ramy tej strefy. Przedsiębiorstwa pełnią różne funkcje. Od oczywistych ekonomicznych czy gospodarczych, poprzez polityczne, na społecznych kończąc. Są jednocześnie swoistym łącznikiem pomiędzy państwami.

Powiązania gospodarcze na całym świecie powodują współpracę nie tylko przedsiębiorstw samych ze sobą, ale także przedsiębiorstw z państwami. Działanie na terenie różnych państw zobowiązuje do kooperacji zarówno z państwem macierzystym, jak i goszczącym. Pomiędzy przedsiębiorstwem, a otoczeniem w którym prowadzi ono swą działalność, zachodzą pewne interakcje. Podmiot czerpie korzyści oraz zyski ze środowiska, w którym jest aktywny, ale daje także temu środowisku coś od siebie. Poprzez swoją działalność wywiera wpływ na otoczenie, w którym funkcjonuje.

Obecność przedsiębiorstw w środowisku międzynarodowym, skłoniła zarówno korporacje jak i państwa do szeroko pojętej współpracy. Z tego powodu na całym świecie powstały liczne ugrupowania, organizacje, porozumienia, struktury, mające na celu integrację oraz dialog na forum międzynarodowym. W obecnych czasach wszelkie przejawy współpracy dają pozytywny wydźwięk zarówno dla przedsiębiorstw, jak i dla państw. Niezwykle istotne są unikalne, zaawansowane formy międzynarodowych porozumień między państwami i korporacjami.

Liczne, prężnie rozwijające się formy takiej współpracy dają do zrozumienia, że dialog korporacji z państwami ma się dobrze. Co więcej, więzi takie muszą się rozwijać, jeśli owi uczestnicy stosunków międzynarodowych nadal pragną współdziałać. W warunkach tak wielowymiarowego procesu jakim jest globalizacja, skutki funkcjonowania korporacji transnarodowych nabierają szczególnego znaczenia. Zacieśnienie więzi oraz zależności w międzynarodowej skali sprawiło, że w dniu dzisiejszym niemal każda firma może działać globalnie.

Dystans pomiędzy społeczeństwami na całym świecie niewątpliwie uległ znacznemu pomniejszeniu. To z kolei stwarza wiele możliwości i zwiększa pole do popisu wszystkim aktorom sceny międzynarodowej. Liberalizacja przepisów dotyczących prowadzenia działalności ułatwia sprawę. Zwiększanie nakładów na badania, wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości oraz dofinansowywanie działalności pokazują, że państwa mogą i chcą współpracować. Zarówno rządy jak i przedsiębiorstwa doskonale zdają sobie sprawę z tego, że owocna współpraca daje obopólne korzyści. Dochodowe korporacje zatrudniają miliony osób, wspomagają gospodarkę, a to z kolei korzystnie wpływa na całe społeczeństwo.

Motorem działań korporacji jest także światowa konkurencja. Pozwala ona podnosić poziom technologiczny, co dla państw jest w dzisiejszych czasach kluczowym aspektem. Przewaga technologiczna jest jednym z głównych wyznaczników potęgi państwowej. W warunkach globalizacji zarówno sfera polityczna, jak i ekonomiczna są częścią stosunków międzynarodowych. Dlatego pewien rodzaj symbiozy w działalności państw oraz korporacji międzynarodowych, jest tak ważny. Oczywiście owa „symbioza” powinna być realizowana z pewnym ograniczeniem, a działalność korporacji (do pewnego stopnia) powinna być utrzymana „na wodzy”.

Wszechstronna działalność przedsiębiorstw międzynarodowych, przyczynia się do uaktywnienia wielu procesów dotąd nieznanych. Państwa partnerują korporacjom, pozwalając na swobodne działania na polu ekonomicznym. Niestety, przy wielu walorach tego procederu, istnieją również jego gorsze strony. Korporacje bywają często oskarżane o negatywne skutki globalizacji. Jednakże gdyby nie one, nie byłoby mowy również o wielu pozytywnych zmianach. Należy mieć na uwadze ogromny wkład korporacji w postęp techniczny, który następuje w każdym wymiarze gospodarki światowej. Działalność korporacji jest zatem częścią życia międzynarodowego.

Ingerując przy tym w interesy państwowe, korporacje starają się realizować swoje cele i potrzeby. Pamiętać przy tym należy, że cele korporacji w skali międzynarodowej muszą „trącać” niekiedy sferę działalności samych państw. Zdarzają się bowiem niekiedy sytuacje konfliktowe na linii państwa-korporacje. Kwestie sporne powinny być jednak odpowiednio rozwiązywane, dla dobra całej społeczności międzynarodowej. Sytuacja we współczesnych stosunkach międzynarodowych wymaga bowiem współgrania obu tych podmiotów. W dobie istnienia licznych organizacji integrujących społeczność międzynarodową, gdy świat stara się łączyć dla dobra ogółu, a nie dzielić, również korporacje powinny znaleźć „złoty środek” w tym aspekcie życia międzynarodowego.

Działalność korporacji transnarodowych ma tyle samo zwolenników, co przeciwników. Niezależnie jednak od tego jak głośno krzyczą krytycy, mocna pozycja korporacji w na arenie międzynarodowej jest niepodważalna. Stanowią one komponent życia międzynarodowego i co więcej, w pewnym stopniu tym życiem kierują.

/AN/

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.