Zaradność społeczna. Jednostka w społeczeństwie

Instytut Socjologii
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

zaprasza do udziału
w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt.

Zaradność społeczna. Jednostka w społeczeństwie,

która odbędzie się 17 maja 2018 roku w Poznaniu.

Celem drugiej edycji konferencji jest refleksja dotycząca zaradności jednostki w sytuacji niewydolności określonych struktur życia społecznego. Kategoria zaradności ukazuje bowiem potencjał sprawstwa człowieka oraz okoliczności, w których jest on uwalniany lub blokowany.

Spotkanie ma zatem stworzyć okazję do naukowej analizy czynników wywołujących/ ograniczających zaradność oraz debaty nad zróżnicowaniem jej licznych przejawów oraz zamierzonych i niezamierzonych konsekwencji społecznych. Pragniemy, aby konferencja stanowiła forum do dyskusji między przedstawicielami wielu dyscyplin naukowych: socjologów, psychologów, ekonomistów, kulturoznawców, pedagogów społecznych, polityków społecznych, badaczy pracy socjalnej oraz przedstawicieli instytucji publicznych i pozarządowych.

Bloki problemowe:

  • (Nie)zaradny system polityki społecznej. Czy państwo zachęca swoich obywateli do zaradności, wymaga jej od nich, czy też czyni ich bezradnymi?
  • Musisz być zaradny! Zaradność społeczna jako strategia jednostek wobec niedostatku usług społecznych
  • Zaradność tylko poprzez pracę. Zaradność społeczna a ekonomia społeczna
  • Innowacyjna zaradność. Zaradność społeczna jako poszukiwanie nowych i lepszych sposobów rozwiązywania problemów społecznych
  • Jak konsumować w gospodarce niedoborów? Zaradność, ubóstwo i konsumpcja
  • Zapominany teren zaradności. Wieś jako przestrzeń (wymuszonej) zaradności
  • Jak można mierzyć i opisywać zaradność? Badanie fenomenu zaradności – techniki i wskaźniki

Planowane jest wydanie publikacji pokonferencyjnej w formie recenzowanej monografii książkowej.

Wypełnioną kartę zgłoszenia uczestnictwa w konferencji należy przesłać na adres kontaktowy konferencji zaradnosc.spoleczna@gmail.com do 20 marca 2018 roku.

Opłata konferencyjna wynosi 200 zł. Obejmuje ona udział w konferencji, obiad, poczęstunek kawowy, materiały konferencyjne oraz publikację w monografii (po otrzymaniu pozytywnej recenzji). Organizatorzy nie pokrywają kosztów noclegów oraz dojazdu.

Pobierz
Formularz zgłoszeniowy

Pin It

Komentowanie zakończone.