Zaopatrzenie gospodarstw domowych w węgiel

Jak wynika z deklaracji badanych, od sierpnia do połowy października zaopatrzenie w węgiel gospodarstw domowych, które używają tego surowca do ogrzewania, poprawiło się. Nadal jednak duża część gospodarstw nie ma żadnych zapasów węgla – brak zapasów tego surowca w swoim gospodarstwie domowym deklaruje 36% ankietowanych (o 4 punkty mniej niż w drugiej połowie sierpnia). Spora grupa (29%, o 6 punktów mniej niż poprzednio) twierdzi, że ma jedynie niewielkie zapasy węgla. Kolejne 16% przyznaje, że ma już spore zapasy węgla, ale nie wystarczą one na cały sezon grzewczy. Od sierpnia dwukrotnie (z 9% do 18%) zwiększył się odsetek osób deklarujących, że posiadają wystarczającą ilość węgla na cały sezon grzewczy.

Zaopatrzenie gospodarstw domowych w węgiel

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (390) przeprowadził CBOS w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI); wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS; samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI), do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 3 do 13 października 2022 roku na próbie liczącej 1041 osób (w tym: 58,3% metodą CAPI, 26,1% – CATI i 15,6% – CAWI). CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych.

Pin It

Komentowanie zakończone.