Wyjazdy wakacyjne uczniów

Na co najmniej tygodniowy wypoczynek ostatniego lata wyjechała mniejsza część dzieci i młodzieży w wieku szkolnym niż w roku ubiegłym (łącznie o 4 punkty procentowe ubyło gospodarstw domowych, które zafundowały takie wyjazdy co najmniej części uczniów, a o 6 punktów zmniejszył się odsetek tych, z których wyjechały wszystkie dzieci i młodzież w wieku szkolnym). Tegoroczne deklaracje w tej kwestii są takie same jak w przedpandemicznym roku 2019 i niemal identyczne jak w roku 2017. W czasie tegorocznych wakacji – podobnie jak w poprzednich latach – w większości przypadków wyjazdy wypoczynkowe uczniów były realizowane w kraju. Turystyka krajowa odnotowała jednak wyraźny spadek popytu. Większą popularnością niż w latach 2019–2021 cieszyły się natomiast wyjazdy zagraniczne.


* W latach 1993–2003 pytanie było zadawane tylko rodzicom dzieci w wieku szkolnym. Od 2004 roku odpowiadają na nie wszyscy wylosowani członkowie gospodarstw domowych, w których są uczniowie (w tym roku było to 289 osób)

Respondenci zapytani, dlaczego uczniowie z ich gospodarstwa domowego nie wyjechali na choćby tygodniowy letni wypoczynek, najczęściej wskazywali, że na przeszkodzie stanął brak pieniędzy (46% gospodarstw domowych, w których są dzieci lub młodzież w wieku szkolnym, ale któreś z nich nie wyjechało na co najmniej tygodniowy wypoczynek). Brak pieniędzy – jako przyczyna rezygnacji z co najmniej tygodniowych letnich wyjazdów wakacyjnych – powrócił na pierwsze miejsce po dwuletniej przerwie. Ponadto powód ten wskazywany był znacznie częściej niż w roku 2019.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (389) przeprowadził CBOS w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI); wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS; samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI), do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 5 do 15 września 2022 roku na próbie liczącej 1119 osób (w tym: 58,0% metodą CAPI, 25,3% – CATI i 16,7% – CAWI). CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych.

Pin It

Komentowanie zakończone.