Wizualizacja pojęcia globalizacja

Problem badawczy przedstawiony w niniejszym artykule brzmi następująco: jakie są zewnętrzne przejawy globalizacji? Według M. Kaldor pojęcie globalizacja nastręcza wiele trudności i może być określane na rozmaite sposoby. Stanowi ono zarówno przyczynę jak i skutek zachodzących przemian.

Tak więc globalizacja może być zredukowana do procesu rozprzestrzeniania się globalnego kapitalizmu. Może też być ujmowana przez coraz to większą ilość powiązań, przejawiających się w postaci wzrostu liczby międzynarodowych organizacji, traktatów, kongresów, które zmieniają charakter państwa narodowego, państwa tracą stopniowo autonomię w ustanawianiu i egzekwowaniu zasad. Ponadto pojęcie globalizacja może odnosić się do procesu wyłaniania się globalnej świadomości, czyli poczucia istnienia ludzkości jako jednej, wspólnej całości (por. Kaldor 2006: 715-717).

W oparciu o przedstawioną wyżej teorię sformułowano trzy hipotezy:

  1. Globalizacja będzie się przejawiać przez globalny kapitalizm.
  2. Globalizacja będzie się przejawiać przez działalność i istnienie organizacji międzynarodowych.
  3. Globalizacja będzie się przejawiać przez wzrost globalnej świadomości.

Hipoteza I

Globalizacja będzie się przejawiać przez globalny kapitalizm

Globalny kapitalizm ma wiele twarzy, najprościej go dostrzec przez działalność potężnych przedsiębiorstw, które promują swoje produkty na całym świecie. Do takich należy bezwątpienia Coca-Cola.

Zdjęcie 1

źródło: http://www.onephoto.net/info.php3?id=270741

Zdjęcie 1 zostało zrobione prawdopodobnie w jakimś zakątku Azji. Kobieta ubrana, w narodowy strój jest jakby otoczona przez napis-plakat Coca-Coli, co może stanowić swego rodzaju symbol opasania przez tą firmę całego świata.

Następne zdjęcie zrobiono w zupełnie innym miejscu. Inny świat, inna kultura, lecz jest pewna rzecz, która łączy te dwa zdjęcia. Również tutaj widnieje logo Coca-Coli (patrz: zdjęcie 2). Podobna jest także widoczna bieda.

Zdjęcie 2

źródło: http://www.onephoto.net/info.php3?id=270741

Zdjęcie 3 zostało zrobione w jeszcze innym kraju, choć wygląda niepokojąco podobnie do zdjęć wyżej. Jak widać gospodarz restauracji w Gdańsku ma swój wkład w rozwijanie globalnej gospodarki. Obok zachęcających plakatów produktu amerykańskiego widnieją także nazwy dań kuchni arabskiej, co czyni właściciela zamierzonym lub nie, rzecznikiem pokoju.

Zdjęcie 3

Hipoteza II

Globalizacja będzie się przejawiać przez działalność i istnienie organizacji międzynarodowych

Do organizacji międzynarodowych można zaliczyć NATO i Unię Europejską. Zostały wybrane właśnie te a nie inne organizacje, ponieważ Polska jest członkiem każdej z nich, a ponadto akcesja do obydwu nastąpiła stosunkowo niedawno.

Zdjęcia 4-6 przedstawiają ceremonię przystąpienia Polski do NATO. Wszystko odbywa się w sposób wyjątkowo uroczysty, na miarę tak doniosłego wydarzenia. Obok siebie stoją przedstawiciele narodów wstępujących do sojuszu, powiewają flagi wszystkich państw członkowskich.

Zdjęcie 4

źródło: http://www.nato.int/multi/photos/1999/m990316a.htm

Zdjęcie 5

źródło: http://www.nato.int/multi/photos/1999/m990316a.htm

Zdjęcie 6

źródło: http://www.nato.int/multi/photos/1999/m990316a.htm

Kolejną organizacją międzynarodową jest Unia Europejska. Polska przystąpiła do niej w roku 1 maja 2004 roku. Celem UE jest stworzenie unii gospodarczej, politycznej, monetarnej, oraz wprowadzenie wspólnego obywatelstwa. Na zdjęciu 7 prezydent Kwaśniewski podpisuje traktat dotyczący przystąpienia Polskie do UE. Natomiast kolejne zdjęcie jest dowodem współpracy pomiędzy UE a NATO.

Zdjęcie 7

źródło: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?
title=Plik:Podpisanie_traktatu_UE.jpg&filetimestamp=20090129221348

Zdjęcie 8

źródło: http://www.nato.int/docu/review/2007/issue2/polish/art6.html

Hipoteza III

Globalizacja będzie przejawiać się przez wzrost globalnej świadomości

Wzrost globalnej świadomości będzie oznaczał, że pojawi się myślenie o wszystkich ludziach jako całości. Dobrym przykładem takiej globalnej świadomości, wydaje się powstanie organizacji Greenpeace, jakkolwiek wielu ludzi nie zgadza się z przyjętymi przez nią sposobami działania, to stanowi ona ruch na rzecz ochrony środowiska naturalnego, które jest dla wszystkich.

Na oficjalnej stronie Greenpeace (www.greenpeace.org/poland/o-nas) można przeczytać: „Greenpeace to międzynarodowa organizacja pozarządowa działająca na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Organizacja koncentruje swoje działania na najbardziej istotnych, globalnych zagrożeniach dla bioróżnorodności i środowiska. Kampanie prowadzone przez Greenpeace obejmują sześć głównych obszarów ochrony środowiska – ochronę lasów i lasów deszczowych, ochronę oceanów i mórz, ochronę przed substancjami toksycznymi, globalne ocieplenie i zmiany klimatyczne, energie oraz organizmy modyfikowane genetycznie”. Organizacja ta powstała w 1971 roku, jej biura znajduje się w ponad czterdziestu krajach świata. Jest finansowana przez indywidualnych darczyńców.

Zdjęcie 9

źródło: http://warszawa.dlastudenta.pl/praca/pracodawca/
GREENPEACE_POLSKA,86091.html

Zdjęcie 10

źródło: Obóz w Dolinie Rospudy – luty 2007, fot. Radosław Ślusarczyk, http://independent.pl/n/3996

Zdjęcia 9 i 10 zostały zrobione w czasie akcji w obronie Doliny Rospudy. Aktywiści przy wsparciu ludzi z całej Polski, a także świata zablokowali budowę drogi przez Dolinę Rospudy.

Pin It

Komentowanie zakończone.