Jak opracować ankietę?

Na skróty: Wskazówki · Układ · 1. Część adresowo-tytułowa · 2. Część merytoryczna (zestaw pytań) · 3. Część metryczkowa · Ankieta krok po kroku – proces powstawania ...

Instrukcja kodowa

Zanim wyniki badania zostaną poddane analizie, należy wprowadzić dane, a to jest możliwe po właściwym zakodowaniu odpowiedzi, tzn. każdej z nich przyporządkowuje się jakiś symbol (najczęściej określo...

Badania pilotażowe

Badania pilotażowe, inaczej nazywane badaniami próbnymi, przeprowadzane są po to, aby przetestować czy badanie właściwe będzie przebiegać zgodnie z założeniami i pozwoli uzyskać określone dane. Spraw...

Karta respondenta

Karta respondenta – jest to karta z możliwymi odpowiedziami na dane pytanie (a więc zawierająca kafeterię), zadane respondentowi w trakcie wywiadu przez ankietera. Wręcza się ją respondentowi, ...

Ankieter

Ankieter to osoba, która zadaje pytania respondentowi, a udzielone przez niego odpowiedzi zapisuje w kwestionariuszu. Metoda ta nosi nazwę „wywiad kwestionariuszowy”. Nie ma tutaj miejsca na dowolnoś...

Respondent

Respondent – przyjmuje się, że jest to osoba, z którą badacz przeprowadza wywiad albo która samodzielnie wypełnia kwestionariusz ankiety. Według Jana Lutyńskiego (1977: 14-15, 19) pojęcie to na...

Badania jakościowe (metody jakościowe)

Badania jakościowe (metody jakościowe) – stosowane są w sytuacji gdy badacza interesuje pogłębiona wiedza na jakiś temat i dotarcie do sedna problemu, kiedy niekonieczna jest reprezentatywność ...

Wywiad fokusowy

Wywiad fokusowy, to inaczej moderowana dyskusja na jakiś konkretny temat prowadzona przez zebraną w jednym miejscu grupę ludzi. W wywiadzie fokusowym najczęściej bierze udział badacz i około 5 –...

Wywiad jakościowy

Wywiad jakościowy – jest rozmową pomiędzy prowadzącym, a respondentem, w trakcie której prowadzący kładzie szczególny nacisk na pewne tematy, poruszne przez respondenta i wyznacza ogólny kierun...