Redakcja

Monika Koziar – redaktor naczelny portalu MojaSocjologia.pl.

Doktorantka socjologii na Uniwersytecie SWPS; magister socjologii (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, praca magisterska pt. „Opór wobec zmiany w środowisku personelu pokładowego PLL LOT”), specjalizacja: Socjologia zarządzania i rozwoju lokalnego; Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, praca dyplomowa pt. „Kompetencje w Jednostkach Samorządu Terytorialnego – analiza i planowanie projektu w oparciu o podejście LFA”).

Doświadczenie przy projektach naukowych, prowadzeniu badań jakościowych i ilościowych (koordynator merytoryczny, autorka raportów w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V. Dobre rządzenie „Kompetencje i przejrzystość JST – kluczem do rozwoju lokalnego” – CASE-Doradcy; praca przy projekcie „Diagnoza współpracy między szkolnictwem wyższym i sferą gospodarczą, w tym ekspertyza nt. innowacyjnych przedsiębiorstw na Mazowszu” dla UKSW w ramach Projektu „Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza Akademickie Mazowsze 2030; moderator w projektach badawczych), redaktor pomocniczy w „Uniwersyteckim Czasopiśmie Socjologicznym” (UKSW), opublikowanie artykułu „Władza i autorytet w wielkoprzemysłowym świecie” w książce pt. „Oblicza polskiego konserwatyzmu”, prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów nauk o polityce na UKSW („Socjologia polityki – gry decyzyjne” i „Zastosowanie badań sondażowych w marketingu politycznym”), doświadczenie w wydawaniu portali internetowych (m.in. mojasocjologia.pl, jaknapisac.com).

Pin It