Prawie połowa Polaków wini za kryzys zbożowy polski rząd

W majowym badaniu zapytaliśmy Polaków o to, kto – ich zdaniem – jest przede wszystkim odpowiedzialny za tzw. kryzys zbożowy, czyli problemy wywołane przez niekontrolowany napływ ukraińskiego zboża do Polski. Niemal połowa (45%) z nich uznała za głównego winnego polski rząd, któremu zarzuca się, że najpierw reagował na zgłaszane przez rolników problemy opieszale, a potem zbyt gwałtownie. Na drugim miejscu znaleźli się (20%) przedsiębiorcy handlujący zbożem, na trzecim – Unia Europejska (16%). Najrzadziej zaś wymieniana była sama Ukraina (2%). Prawie co piąty badany (17%) nie miał na ten temat zdania.

Polski rząd wskazywali zwłaszcza mieszkańcy największych miast, badani z wyższym wykształceniem, o najwyższych dochodach per capita, nieuczestniczący w praktykach religijnych oraz wyznający poglądy lewicowe. Przy tym w najbardziej zainteresowanej problemem grupie społeczno- zawodowej – wśród rolników – również dominowało przekonanie, że za kryzys odpowiedzialny jest głównie polski rząd.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (397) przeprowadził CBOS w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI); wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS; samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI), do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 8 do 18 maja 2023 roku na próbie liczącej 1056 osób (w tym: 57,4% metodą CAPI, 25,9% – CATI i 16,7% – CAWI). CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych.

Pin It

Komentowanie zakończone.