Praca magisterska

PRACA MAGISTERSKA

Praca magisterska jest zwieńczeniem pięciu lat studiów, podsumowaniem wiedzy i umiejętności, jakie nabył student w toku edukacji. Dlatego, należy zadbać aby była napisana starannie, rzetelnie i na najwyższym poziomie.

Panuje przekonanie, że jedną z najważniejszych czynności, przy pisaniu pracy magisterskiej jest wybór odpowiedniego promotora. Jest w tym sporo prawdy, bowiem dobrze dobrany promotor, który jest zorientowany w temacie pracy i danej tematyce jest prawdziwym skarbem. Może on nie tylko pomóc w doborze literatury, pisaniu, podpowiedzieć jakie cechy badanego zjawiska uwzględnić, ale także wpłynąć na faktyczną realizację naszych badań, zwłaszcza jeśli podobne badania już przeprowadzał i dysponuje odpowiednim doświadczeniem.

Strona tytułowa

Strona tytułowa liczona jest jako pierwsza.

Strona tytułowa powinna zawierać:

  1. oznaczenie uczelni: wydziału, kierunku studiów, nazwy jednostki organizacyjnej uczelni, w której pisana jest praca;
  2. imię i nazwisko autora pracy;
  3. tytuł pracy;
  4. oznaczenie osoby pod kierownictwem której pisana jest praca;
  5. oznaczenie siedziby uczelni i roku napisania pracy.

Układ strony tytułowej

Spis treści

Spis treści bywa nazywany planem pracy.

Spis treści umieszcza się na początku lub na końcu pracy magisterskiej. Najczęściej umieszczany jest na początku, tuż po stronie tytułowej.

Na spis treści składa się:

Wstęp /Wprowadzenie

Rozdział 1
Podrozdział 1.1.
Podrozdział 1.2.
Podrozdział 1.3.

Rozdział 2
Podrozdział 2.1.
Podrozdział 2.2.
Podrozdział 2.3.

Rozdział 3
Podrozdział 3.1.
Paragraf 3.1.1.
Paragraf 3.1.2.
Paragraf 3.1.2.
Paragraf 3.1.3.
Podrozdział 3.2.
Podrozdział 3.3.

Zakończenie /Wnioski/ Podsumowanie

Bibliografia /Wykaz źródeł/ Wykaz literatury

Aneks

Ilość rozdziałów i podrozdziałów w pracy magisterskiej zależy od osoby piszącej pracę i od wytycznych promotora. Przyjmuje się, że rozdziałów powinno być od 3 do 5.

Wstęp

Wstęp jest jedną z najważniejszych części pracy magisterskie, bowiem jest najczęściej czytany. To właśnie tutaj zawarte są uwagi o tym co można znaleźć w naszej pracy magisterskiej.

Wstęp jest miejscem, w którym wprowadza się czytelnika do własnej pracy, jej tematu, problemu i obszaru badawczego. Prezentuje się tutaj problem badawczy, przedmiot badania, cel badawczy, hipotezy itp. Należy przedstawić motywację podjęcia takiego a nie innego tematu.

Można również zawrzeć we wstępie dorobek innych badaczy, którzy poruszyli wcześniej omawiane zagadnienie.

We wstępie omawiamy także to, co będzie prezentowane w części dalszej naszej pracy magisterskiej.

Ciekawych odsyłam do publikacji R. Zenderowskiego, Technika pisania prac magisterskich, w której w sposób wyczerpujący prezentuje on zagadnienie “wstępu” i stawiane mu wymogi formalne.

Pin It

Komentowanie zakończone.