Pomagający i wspomagani. Potrzeby – kompetencje – relacje pomocowe i poradnicze

Zakład Poradnictwa Społecznego Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

zaprasza do udziału w konferencji pt.

Pomagający i wspomagani. Potrzeby – kompetencje – relacje pomocowe i poradnicze,

która odbędzie się 27 kwietnia 2017 r. na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Konferencja stanowi w swych założeniach płaszczyznę sprzyjającą podjęciu debaty i wymiany doświadczeń między przedstawicielami wielu dyscyplin naukowych, między innymi: pedagogów, psychologów, socjologów oraz praktyków zajmujących się organizowaniem i świadczeniem pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach jednostkowych i społecznych. Spotkanie projektowane jest jako szansa wymiany poglądów nad szeroko pojmowanym zagadnieniem wsparcia społecznego, pomocy, poradnictwa, pracy socjalnej, profilaktyki i interwencji kryzysowej, percepcją ich przejawów i skutków w perspektywie osób pomagających oraz poszukujących pomocy i wsparcia.

Stanowi ona kontynuację cyklu ogólnopolskich konferencji poświęconych wspomnianej problematyce organizowanych przez Zakład Poradnictwa Społecznego na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM (2010 rok: konferencja Poradnictwo i wsparcie społeczne w biegu życia człowieka; 2012 rok: Dziecko – Młodzież – Rodzina jako adresaci pomocy psychopedagogicznej i socjalnej; 2014 rok: Obszary poradnictwa i wsparcia społecznego. Tradycyjne i alternatywne strategie, formy, metody pomocy).

Obszary tematyczne:

  • Pomagający – organizatorzy i realizatorzy działań pomocowych – instytucje, grupy samopomocowe, wolontaryjne, osoby świadczące zróżnicowane formy pomocy o charakterze formalnym i niesformalizowanym, założenia a pragmatyka funkcjonowania, charakterystyki kompetencyjne pomagających, dylematy etyczne i społeczne „pułapki” ich działalności.

  • Wspomagani – potrzeby w zakresie działań pomocowych wynikające z diagnozy rzeczywistości społecznej, rozpoznania newralgicznych obszarów biografii indywidualnych, obszarów życia rodzinnego, edukacyjnego, zawodowego, w których uwidaczniają się deficyty w zakresie zasobów wewnętrznych i środowiskowych umożliwiających konstruktywne zmaganie się z przeciwnościami.

  • Relacje pomocowe i poradnicze – społeczne i podmiotowe konteksty ich nawiązywania i podtrzymywania, warunki ułatwiające vs utrudniające ich nawiązywanie i kontynuowanie, tradycyjne vs alternatywne formy pomocy, dyskurs wokół modeli pomagania i ich skuteczności, projekty i rozwiązania o charakterze systemowym, konkretne rozwiązania lokalne na poziomie realizacyjnym, dobre praktyki.

Zgłoszenia można przesyłać do 12 marca 2017 r. na adres mailowy pomocwse@amu.edu.pl.

Zobacz
Ogłoszenie o konferencji

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *