Polacy o powołaniu komisji ds. badania wypływów rosyjskich

W dniu 31 maja br. weszła w życie ustawa o powołaniu Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczpospolitej Polskiej w latach 2007–2022, znowelizowana 16 czerwca w wyniku poprawek złożonych przez Prezydenta RR.
W badaniu przeprowadzonym przez CBOS po wejściu w życie obecnej ustawy i zapowiedzi jej nowelizacji (a częściowo także już po jej uchwaleniu przez Sejm) przeważały krytyczne reakcje na powołanie komisji do spraw badania wpływów rosyjskich. Prawie połowa respondentów (47%) zadeklarowała sprzeciw wobec jej powołania. Powstanie komisji popiera co trzeci ankietowany (31%). Spora grupa (22%) nie ma zdania w tej sprawie.

Zwolennicy powstania komisji stanowią większość w elektoracie Prawa i Sprawiedliwości. Wśród sympatyków ugrupowań opozycyjnych – w mniej lub bardziej wyraźny sposób – przeważa sprzeciw.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (398) przeprowadził CBOS w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI); wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS; samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI), do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 5 do 18 czerwca 2023 roku na próbie liczącej 1054 osoby (w tym: 59,3% metodą CAPI, 25,8% – CATI i 14,9% – CAWI). CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *