Obrazy władzy we współczesnej kulturze rosyjskiej

Instytut Wschodni Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z Centrum Wspierania Inicjatyw Międzynarodowych

zaprasza na międzynarodową
konferencję naukową pt.

Obrazy władzy we współczesnej kulturze rosyjskiej,

która odbędzie się 14 i 15 października 2015 r. w Sali Senatu UAM w Poznaniu.

Problematyka i główne obszary badawcze konferencji

Celem konferencji jest przedstawienie wyników badań polskich naukowców nad przejawami zjawiska władzy, jakie zaobserwować można we współczesnej kulturze rosyjskiej (obejmującej okres od początku pierestrojki). Władzy rozumianej nie tylko wąsko, jako kategoria określana przez jej funkcje ograniczające i regulacyjne wobec jednostki – a więc władzy politycznej, administracyjnej czy prawnej, ale również szeroko: jako kategoria dyskursywna i symboliczna, uobecniająca się w rozmaitych formach tekstów kulturowych. Intencją organizatorów jest stworzenie przestrzeni dialogu, w ramach którego możliwe stanie się zaprezentowanie różnych sposobów rozumienia obrazu władzy we współczesnej kulturze rosyjskiej.

Organizatorzy liczą, że interdyscyplinarne i wielowątkowe ujęcie problematyki konferencyjnej pozwoli odpowiedzieć na kilka ważnych pytań:

  1. Czym jest pojęcie władzy we współczesnym dyskursie rosyjskim (politycznym i kulturowym)?

  2. Czy można mówić w odniesieniu do Rosji ostatnich dekad o całościowym i spójnym obrazie władzy, który funkcjonując na różnych płaszczyznach społecznych wyobrażeń (polityka, sfera myśli), pozwalałby się opisać na gruncie jakiegoś wspólnego pojęcia źródłowego (patriarchalizm, komunizm itd.), czy też mamy w tym przypadku do czynienia z rzeczywistością zróżnicowaną (albo różnicującą się), gdzie różne formy przejawiania się władzy funkcjonują bądź zaczynają funkcjonować niezależnie od siebie?

  3. Czy istnieją uchwytne mechanizmy, procesy, tendencje w sposobach kształtowania się (bądź ewoluowania) wyobrażeń władzy w Rosji współczesnej?

  4. Jakie modele władzy (politycznej, społecznej) funkcjonują w świecie literatury i filozofii rosyjskiej?

Do uczestnictwa w konferencji zaproszeni są przedstawiciele najszerzej pojętej humanistyki, zwłaszcza politolodzy, filozofowie, literaturoznawcy, historycy, kulturoznawcy, religioznawcy oraz rusycyści.

Języki konferencji: polski i rosyjski.

Zobacz
Ogłoszenie o konferencji

Pin It

Komentowanie zakończone.