Doktor

Doktor – stopień naukowy nadawany w określonej dziedzinie nauki w zakresie danej dyscypliny naukowej. Procedurę nadawania stopnia doktora precyzuje Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Stopień doktora jest nadawany w drodze przewodu doktorskiego, wszczętego na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia (art. 11).

Skrót „dr” w mianowniku występuje bez kropki, a także w pozostałych przypadkach gdy mówimy o kobiecie, np. rozmawiam z dr Poznańską, widzę dr Poznańską. Jeśli mowa o mężczyźnie, należy postawić kropkę, np. rozmawiam z dr. Poznańskim, widzę dr. Poznańskiego. Dzieje się tak dlatego, że wyrazy „doktorem” i „doktora” nie kończą się na „r”, a według zasad pisowni polskiej wyrazy możemy skracać bez postawienia kropki, jeśli skrót zawiera ostatnią literę skracanego słowa. Istnieje jeszcze możliwość innego zapisu, nie używając kropki, tzn. rozmawiam z drem Poznańskim, widzę dra Poznańskiego.

BIBLIOGRAFIA:

  1. Markowski, Andrzej. 2007. Język polski: popularny słownik poprawnej polszczyzny. Warszawa: Wydawnictwo Langenscheidt Polska.
  2. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, Dz.U. 2003 nr 65 poz. 595, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030650595 (12.01.2013).
Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *