Władza

Władza – pojęcie władzy jest abstrakcyjne i wieloznaczne. Zdaniem Colemana istnieje tyle sformułowań pojęcia władzy, ilu jest autorów piszących na ten temat. Władza może być rozpatrywane w odni...

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie (ZIB)

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie (ZIB) – nazywane są również bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi (BIZ) lub inwestycjami bezpośrednimi. Występują wtedy „(…) gdy inwestor zagr...

Zarządzanie strategiczne

Zarządzanie strategiczne – procesem polegającym na opracowywaniu, wdrażaniu i kontrolowaniu strategii jest zarządzanie strategiczne, “zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem to dynamic...

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL) – określane jest jako szereg decyzji, oddziałujących na stosunki panujące pomiędzy zatrudniającymi, a zatrudnianymi, w celu zwiększenia ich efektywności. Wed...

Zawód

Zawód – na ogół jest to “(…) zespół czynności jakie zostały wyodrębnione w procesie społecznych podziałów pracy i są wykonywane przez danego człowieka na podstawie uzyskanych kwalif...

Załoga przedsiębiorstwa

Załoga przedsiębiorstwa – jest to “wspólnota produkcyjna lub usługowa”. Terminu załoga używa się zwłaszcza w przypadku przemysłowych zakładów pracy. Pracownicy takich zakładów ̶...

Zbiorowość statystyczna

Zbiorowość statystyczna jest nazywana także populacją lub masą statystyczną. Jest to zbiór dowolnych elementów objętych badaniem statystycznym. Poszczególne elementy składowe badanej zbiorowości nazy...

Zmiana społeczna

Zmiana społeczna – jest to jeden z centralnych problemów socjologii. W XIX wieku pojawiły się pierwsze próby analizy, wynikające z chęci wyjaśnienia dwóch wielkich przemian, które miały miejsce...

Zmienna niezależna

Zmienna niezależna – jest to zmienna, którą wpływa się na zmienną zależną. Zmienną niezależną może być np. wiek, płeć (gdy np. chcesz określić co ma wpływ na sympatie polityczne /zmienna zależn...

Monteskiusz (Charles Louis de Secondat de Montesquieu)

Monteskiusz (1689-1755) był francuskim arystokratą. Jego pełne nazwisko to Charles Louis de Secondat de Montesquieu. Uważany był za konserwatystę i pierwszego socjologa: „Monteskiusz to niewątp...