Struktura kompetencyjna (model kompetencyjny)

Struktura kompetencyjna (model kompetencyjny)

Struktura kompetencyjna (model kompetencyjny) to zbiór kompetencji uszeregowanych w tzw. skupiska kompetencji, którym towarzyszą wyznaczniki behawioralne określonych zachowań. Whiddett podaje taką de...

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna jest to układ stanowisk i składających się z nich komórek organizacyjnych, które zazwyczaj ujmuje się w schemat organizacyjny. W rozumieniu tradycyjnym strukturą organizacyjną...

Struktura społeczna

Struktura społeczna to sieć relacji pomiędzy jednostkami, pozycjami czy rolami społecznymi. Sam kształt organizacji a nie jej pełna treść, „czystą konfigurację stosunków społecznych, niezależni...
Subkultura młodzieżowa

Subkultura młodzieżowa

Termin “subkultura” można definiować na wiele sposobów. Według M. Pęczaka subkultura to: “(…) względnie spójna grupa społeczna, pozostająca na marginesie dominujących w danym ...
swot

SWOT

SWOT jest kompleksową metodą analizy strategicznej organizacji, która uwzględnia zarówno badanie wnętrza organizacji, jak i badanie jej otoczenia zewnętrznego. Polega na identyfikacji kluczowych atut...

System

System – pojęcie systemu pochodzi od greckiego systema (połączenie, zestawienie). System jest to zbiór elementów wzajemnie ze sobą powiązanych. Stanowi względnie wyodrębnioną z otoczenia całość...

System autopojetyczy

System autopojetyczy – jest to taki system, który wytwarza swoje elementy, wyznacza własne granice, jest zamknięty na kontakty ze środowiskiem (wpływy z zewnątrz mogą do niego dotrzeć, lecz są ...

System polityczny

Terminy „system” (systema – zestaw) i „polityczny” (politike – sztuka rządzenia państwem) pochodzą z języka greckiego. Zestawienie ich w postaci „system poli...

Tablica trwania życia (wymieralności)

Tablica trwania życia (wymieralności) – jest konstrukcją teoretyczną umożliwiającą prowadzenie szczegółowej analizy procesu wymierania badanej populacji (por. Holzer 1999: 235). Za twórcę tabli...

Teoria gier

Teoria gier – nazywamy tak gałąź nauk społecznych zajmującą się decyzjami strategicznymi. Zakres gier jakie ona obejmuje sięga od gry w szachy po wychowanie dzieci, a nawet przejęcie firmy. Moż...