Uniwersytet Łódzki powołał zespół ds. przeciwdziałania dyskryminacji

Uniwersytet Łódzki powołał specjalny zespół, który ma opracować mechanizmy działania, pozwalające studentom i pracownikom skutecznie reagować na ewentualne przypadki dyskryminacji na uczelni. Zadaniem zespołu jest m in. wypracowanie polityki równościowej dla UŁ.

„Jako społecznie odpowiedzialna uczelnia chcemy uwrażliwić społeczność na te kwestie, ale i wprowadzić mechanizmy, które zapobiegną wystąpieniu przypadków dyskryminacji na UŁ” – mówi PAP przewodniczącą zespołu dr Agata Rudnicka.

W marcu tego roku zespół naukowców z Uniwersytetu Łódzkiego zwrócił się do rektora prof. Antoniego Różalskiego z wnioskiem o powołanie pełnomocnika ds. równego traktowania. Rektor zdecydował wówczas, że najpierw należy powołać zespół roboczy ds. przeciwdziałania dyskryminacji, który m.in. opracuje rekomendacje dla przyszłego pełnomocnika.

„Jeśli chodzi o przypadki dyskryminacji to zdarzają się one zapewne w każdej organizacji i uczelnie pod tym względem nie są wyjątkami. Dyskryminacja dotyczyć może tak naprawdę każdej cechy jak np. wiek, płeć czy kolor skóry” – podkreśliła dr Rudnicka.

W skład zespołu, reprezentującego wydziały i jednostki administracyjne UŁ, wchodzą: dr hab. Inga Kuźma, dr Aleksandra Różalska, dr Izabela Desperak, dr Agata Rudnicka, dr Anna Gutowska, dr Przemysław Kubiak, mgr Anna Rolczak, mgr Liliana Lato oraz mgr Nina Georgiew-Brzezińska. Funkcja przewodniczącego będzie rotacyjna, a spotkania zespołu odbywać się będą średnio raz w miesiącu.

Zadaniem zespołu jest m in. wypracowanie polityki równościowej dla Uniwersytetu Łódzkiego. Punktem wyjścia do opracowania dokumentu będą m.in. zapisy prawa krajowego, unijnego i międzynarodowego, w tym konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Polityka równościowa wesprze również proces rozwijania zapisów wynikających z przyznanego Uniwersytetowi Łódzkiemu prestiżowego logo HR Excellence in Research.

Według uczelni, zespół chce stworzyć przestrzeń, w której zbierane będą informacje o szeroko rozumianych przypadkach dyskryminacji. Będzie też rekomendował konkretne procedury zgłaszania przypadków niewłaściwego traktowania i odpowiedniego reagowania w takich sytuacjach. Planowane działania mają objąć całą społeczność akademicką.

„Przede wszystkim musimy nauczyć się zgłaszać takie sytuacje, bez tego każda kolejna osoba, która dopuszcza się zachowania dyskryminującego nie ma poczucia, że coś jej grozi i czuje się bezkarna w swoim działaniu. Żeby móc zgłaszać takie sytuacje uczelnie powinny wypracować odpowiednie procedury, w tym określić zakres pomocy udzielanej osobie doświadczającej dyskryminacji oraz zakres ochrony osoby, wobec której istnieje podejrzenie zachowania dyskryminującego do czasu wyjaśnienia sprawy” – dodała dr Agata Rudnicka.

Jej zdaniem równie istotna jest edukacja i uświadamianie na temat tego zjawiska. Społeczność akademicka musi bowiem być świadoma tego, czym jest dyskryminacja i jak się przejawia, a w sytuacji jej wystąpienia powinna aktywnie reagować.

„Bez zaangażowania wszystkich oraz odpowiednich procedur przeciwdziałanie zjawisku może być trudne. Cieszy fakt, że zaczynamy mówić o problemie, a kolejne uczelnie podejmują konkretne działania w tym obszarze” – podkreśliła przewodnicząca zespołu UŁ.

Zespół ds. przeciwdziałania dyskryminacji to kolejne działanie Uniwersytetu Łódzkiego podejmowane w ramach społecznej odpowiedzialności uczelni. Zdaniem jej przedstawicieli, jest to jednocześnie następny krok w przekładaniu zapisów deklaracji społecznej odpowiedzialności przyjętej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Rozwoju na praktykę funkcjonowania uczelni.

PAP – Nauka w Polsce

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *