Sztuka jako przedmiot refleksji nauk społecznych – od inspiracji teoretycznych do badań empirycznych

Instytut Socjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Sekcja Socjologii Sztuki Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
Pracownia Sztuki Społecznej

zapraszają do udziału w konferencji pt.

Sztuka jako przedmiot refleksji nauk społecznych – od inspiracji teoretycznych do badań empirycznych,

która odbędzie się w dniach 12-13 czerwca 2017 r. w Warszawie.

W ramach tegorocznej konferencji zostaną zaprezentowane wyniki badań nad społecznymi wymiarami sztuki oraz omówione zostaną wyzwania teoretyczne i metodologiczne, jakie stoją przed społecznie ukierunkowanymi badaniami sztuki. Organizatorzy proponują, aby szczegółowa problematyka konferencji dotyczyła m.in. takich zagadnień jak:

  • Ramy teoretyczne i metodologiczne społecznie zorientowanych badań nad sztuką: dylematy teoretyczne (paradygmaty, szkoły, aparatura pojęciowa), problemy metodologiczne, związki nauk społecznych i humanistycznych z naukami o sztuce, wyzwania stojące przed społecznymi badaniami sztuki.

  • Edukacja artystyczna: stan edukacji artystycznej w Polsce, edukacja formalna a edukacja nieformalna, działalność amatorska, kompetencje artystyczne, studia przypadków wybranych inicjatywy artystyczno-edukacyjnych.

  • Instytucje artystyczne: instytucje artystyczne a wyzwania współczesności (strategie adaptacji i kierunki działania), szkolnictwo artystyczne, marketing kultury a relacje z widownią/czytelnikiem/odbiorcą, demokratyzacja sztuki.

  • Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania funkcjonowania świata artystycznego: proces „stawania się” artystą, dynamika karier artystów, sytuacja socjalna i bytowa artystów, prestiż zawodów artystycznych, sztuka a struktura społeczna.

  • Sztuka i nowe media: sztuka a rozwój nowych mediów, zmiana funkcji sztuki a rozwój mediów, przekształcenia relacji artysta-odbiorca/widownia, nowe formy komunikowania medialnego a sztuka, kariery artystyczne a media, edukacja artystyczna a nowe media, rynek sztuki a nowe media.

  • Sztuka a współczesne procesy społeczno-kulturowe: sztuka a globalizacja, proces uspołeczniania przez sztukę a kultura indywidualizmu, sztuka a zmiany społeczno-kulturowe.

  • Sztuka, społeczeństwo obywatelskie, polityka: sztuka zaangażowana społecznie, sztuka i ruchy społeczne, sztuka protestu, sztuka i wpływ polityczny, instrumentalizacja sztuki, manipulacyjna/perswazyjna funkcja sztuki.

  • Sztuka i życie codzienne: funkcje sztuki w życiu codziennym jednostki, proces estetyzacji życia codziennego, sztuka a rozwój osobisty i tożsamość człowieka, znaczenie sztuki w budowaniu i podtrzymywania relacji społecznych.

Do udziału w konferencji zaproszeni są badacze sztuk plastycznych, wizualnych, muzyki, literatury, fotografii, teatru, tańca, filmu, architektury, wzornictwa przemysłowego, muzeów i galerii sztuki, a także innych, mniej oczywistych obszarów świata sztuki. Ponadto do uczestnictwa w konferencji zachęcamy pracowników instytucji kultury i organizacji pozarządowych oraz artystów, którym bliska jest problematyka społecznego charakteru sztuki.

Termin nadsyłania zgłoszeń do 23 kwietnia 2017 r.

Sztuka jako przedmiot refleksji nauk społecznych - od inspiracji teoretycznych do badań empirycznych

Zobacz
Ogłoszenie o konferencji
Strona wydarzenia

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *