Spadek deklaracji niesienia pomocy uchodźcom z Ukrainy

Od maja 2022 roku około połowa Polaków deklarowała niezmiennie, że oni sami lub członkowie ich gospodarstw domowych dobrowolnie i nieodpłatnie pomagają uchodźcom z Ukrainy. W styczniu mamy do czynienia z wyraźnym przełamaniem tego trendu – udzielanie pomocy ukraińskim uchodźcom deklaruje obecnie dwóch na pięciu badanych (41%), co stanowi aż 11-punktowy spadek w stosunku do grudnia. Jako że zmianie nie towarzyszy zmniejszenie poparcia dla przyjmowania uchodźców, można przypuszczać, że raczej ma ona związek z wysoką inflacją – zmuszającą Polaków do większej oszczędności – niż ze zmianą stosunku do samych Ukraińców.

Hipotezę tę potwierdzają zróżnicowania socjodemograficzne w rozkładach odpowiedzi respondentów, które pokazują, że pomocy uchodźcom częściej udzielają osoby lepiej sytuowane, posiadające wyższe dochody per capita, lepiej oceniające swoje warunki materialne, a także z wyższym wykształceniem. Poza tym niezmiennie wyróżniają się pod tym względem praktykujący religijnie kilka razy w tygodniu.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (393) przeprowadził CBOS w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI); wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS; samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI), do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 9 do 22 stycznia 2023 roku na próbie liczącej 1028 osób (w tym: 59,5% metodą CAPI, 21,8% – CATI i 18,7% – CAWI). CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *