Rodzina w świecie „nowej gospodarki”

Wydział Humanistyczny AGH,
Sekcja Socjologii Rodziny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
oraz Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego

zapraszają do udziału w konferencji pt.

Rodzina w świecie „nowej gospodarki”

która odbędzie się w dniach 16-17 listopada 2017 r. w Krakowie.

Rodzina jest najważniejszą instytucją we wszystkich społeczeństwach i nieustająco popularnym tematem opracowań naukowych. Formy życia rodzinnego, choć powszechne, są również kulturowo zróżnicowane, a socjalizacja, relacje intymne, współpraca ekonomiczna i długotrwałe, relatywnie stabilne relacje są odmiennie konstruowane i doświadczane w zależności od warunków zewnętrznych.

Podczas konferencji chcielibyśmy poddać refleksji współczesną rodzinę, która funkcjonuje w świcie podporządkowanym regułom “nowej gospodarki”. Termin ten odnosi się do tych segmentów gospodarki, w których produkcja, sprzedaż i dystrybucja są coraz bardziej uzależnione od komputerów, telekomunikacji oraz internetu. W szczególności stosuje się on do tych wszystkich gałęzi przemysłu, które wytwarzają bądź użytkują innowacyjne, nowatorskie technologie.

Jednak “e-gospodarka” ma także negatywne konsekwencje – wzrastające nierówności dochodów, powszechność nowych, nietypowych form zatrudnienia (atypical employment) określanych jako “elastyczne formy zatrudnienia”, innowacje technologiczne, które zacierają granice między pracą a domem, a także stwarzają presję na wydłużenie czasu pracy etc. Sytuacja poszczególnych kategorii pracowników jest zróżnicowana, ale “nowa gospodarka” oznacza wzrost niepewności i ryzyka dla wszystkich. Wobec tych zjawisk ludzie mogą być zmuszeni do polegania na wsparciu ze strony trwałych sieci społecznych, co wzmacnia więzi rodzinne i zwiększa znaczenie ekonomicznej funkcji rodziny.

Chcielibyśmy przedyskutować kwestię wpływu technologii na rodzinę i vice versa. Jesteśmy bowiem przekonani, że mimo ogromnego zainteresowania socjologów rodziną nasza wiedza na ten temat jest niewielka.

W tym obszarze mieści się kilka interesujących pytań:

 • W jaki sposób rodziny wykorzystują technologie (informatyczne, medyczne i inne)?
 • Czy rozmaite wymiary funkcjonowania rodziny stanowią impuls do rozwoju nowych technologii?
 • W jaki sposób przemiany komunikacji – upowszechnienie maili, telefonów komórkowych, mediów społecznościowych etc. w sferze zawodowej i prywatnej oddziałują na instytucję rodziny?
 • Czy i w jaki sposób technologia zmienia samą instytucję rodziny, sposoby jej tworzenia, strukturę, więzi w rodzinie, systemy aksjonormatywne, relacje między tym, co prywatne a tym, co publiczne?
 • Jak wykorzystanie technologii przyczynia się do poprawy jakości życia lub jej pogorszenia w związku ze zmianami, jakie powoduje w organizacji życia rodzinnego?

Drugą grupą interesujących nas problemów są te związane z ekonomiczną funkcją rodziny, która ma podstawowe znaczenie w czasach “e-gospodarki” z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze w sytuacji rosnącego ryzyka, wzrasta rola instytucji społecznych zapewniających wsparcie, do których należy rodzina. Po drugie przedsiębiorczość rodzinna, zdominowana przez mikro-przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż dziesięciu pracowników, stanowi znaczną część wszystkich przedsięwzięć ekonomicznych. Z tych względów zapraszamy do refleksji nad następującymi problemami:

 • relacje rodzinne i rodzicielstwo w świecie prakarnej pracy,
 • nietypowe formy zatrudnienia a rodzinne sieci wsparcia, więzi krewniacze w społeczeństwie ryzyka,
 • doświadczenie granicy między pracą a życiem rodzinnym,
 • konflikty między rodziną a pracą i sposoby osiągania równowagi między nimi,
 • stare i nowe problemy z podziałem władzy i obowiązków w rodzinie,
 • firmy rodzinne w “nowej gospodarce”.

Koszt uczestnictwa:
350 zł – członkowie Sekcji Socjologii Rodziny PTS
400 zł – pozostałe osoby

Opłata pokrywa obsługę konferencji, catering, koszty druku publikacji, nie obejmuje kosztów noclegu.

Ważne daty:
do 1 czerwca 2017 r. przesyłanie zgłoszeń
10 czerwca – informacje o przyjęciu referatu
do 30 czerwca – wpłata wpisowego (w przypadku akceptacji wystąpienia o numerze konta poinformujemy w mailu)
16-17 listopada 2017 r. konferencja

Zobacz
Strona konferencji

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *