Redakcja

Monika Koziar – redaktor naczelny i wydawca portalu MojaSocjologia.pl. Magister socjologii (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, praca magisterska pt. „Opór wobec zmiany w środowisku personelu pokładowego PLL LOT”), Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, praca dyplomowa pt. „Kompetencje w Jednostkach Samorządu Terytorialnego – analiza i planowanie projektu w oparciu o podejście LFA”), doświadczenie przy projektach naukowych, prowadzeniu badań (koordynator merytoryczny przy projekcie „Kompetencje i przejrzystość JST – kluczem do rozwoju lokalnego” dla CASE Doradcy; praca przy projekcie „Diagnoza współpracy między szkolnictwem wyższym i sferą gospodarczą, w tym ekspertyza nt. innowacyjnych przedsiębiorstw na Mazowszu” dla UKSW w ramach Projektu „Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza Akademickie Mazowsze 2030; moderator w kilku mniejszych projektach badawczych), redaktor pomocniczy w „Uniwersyteckim Czasopiśmie Socjologicznym” (UKSW), opublikowanie artykułu „Władza i autorytet w wielkoprzemysłowym świecie” w książce pt. „Oblicza polskiego konserwatyzmu”, prowadzenie przez 3 semestry zajęć dydaktycznych dla studentów nauk o polityce na UKSW („Socjologia polityki – gry decyzyjne” i „Zastosowanie badań sondażowych w marketingu politycznym”), coroczne stypendium naukowe, przedstawicielka doktorantów przy Radzie Instytutu UKSW, ok. 5 lat doświadczenia w wydawaniu, prowadzeniu oraz promowaniu portali internetowych (m. in. mojasocjologia.pl, pracamagisterska.net, jaknapisac.com), wieloletnie doświadczenie jako osoba do pomocy w firmie rodzinnej (do zakresu obowiązków należało m.in. reklama i marketing internetowy).

Pin It