Projekt badań (etapy)

Projekt badań (etapy)


Każde badanie wymaga indywidualnego projektu badań. Istnieją jednak pewne wytyczne, których warto się trzymać przy realizacji własnego projektu, po to aby mieć pewność, że praca została przygotowana w sposób naukowy, spełniający wymogi metodologiczne.

1. Problem badawczy i cele

Na początku musimy określić problem badawczy. Problemem badawczym może być prawie wszystko, możemy sobie zadać pytanie: o przyczyny wzrostu migracji do dużych miast, co robi moje miasto aby pomóc niepełnosprawnym, co skłania ludzi do aktywności w osiedlowym klubie sportowym, a nawet jak możliwy jest porządek społeczny i na ich podstawie sformułować nasz problem badawczy, nawet, jeśli jest jeszcze dość mglisty.

Powinniśmy także określić cele, jakie chcemy osiągnąć w wyniku realizacji naszych badań.

Babbie wyróżnia 3 główne cele badań:

  1. eksploracja – czyli ogólne poznanie danego zjawiska, zrozumienie go, zaspokojenie własnej ciekawości,
  2. opis – obserwowanie danego zjawiska, sytuacji, wydarzenia i opisanie go (odpowiadają na pytania: co, kiedy, gdzie),
  3. wyjaśnienie – odpowiadają na pytanie dlaczego; odkrywają związki przyczynowe pomiędzy zdarzeniami (Babbie 2007: 110-113).

2. Zapoznanie się z literaturą na dany temat

Po wstępny określeniu problemu badawczego i celów, pora na zapoznanie się z tym co na dany temat napisali inni. Może to być szeroko pojmowana literatura naukowa, publikacje w gazetach, Internecie itp.

Na tym etapie możemy sformułować nasz problem badawczy w szerszym kontekście.

3. Określenie zakresu badania

Ważne jest określenie zakresu badania, czyli tego kogo chcemy badać (zakres podmiotowy), to co chcemy badać (zakres przedmiotowy), a także określić czas i miejsce badania. Trzeba wziąć pod uwagę dostępność osób badanych, a także to czy nie należy dobrać próby.

4. Określenie hipotez badawczych i zmiennych

Hipoteza badawcza jest to propozycja odpowiedzi na zadane pytanie, wynikające z problemu badawczego, jest propozycją twierdzenia naukowego. Musi być sprawdzalna. Wyraża się ją w postaci związku pomiędzy zmienną zależną, a zmienną niezależną.

Najprostszym sposobem sformułowania hipotez jest wyprowadzenie ich z teorii napisanej przez kogoś innego. Badanie będzie wtedy prowadziło do jej potwierdzenia, bądź falsyfikacji.

Hipoteza może mieć postać, np.
Jeśli zajdzie a, to zajdzie b.

W powyższym przykładzie „a” będzie zmienną niezależną, a „b” zmienną zależną (zależy od wystąpienia „a”, to ją chcemy wyjaśnić).

Badanie jest zaplanowane w taki sposób aby sprawdzić hipotezę (hipotezy). Zatem badanie potwierdzi teorię (lub nie) w sposób pośredni, sprawdzając konkretne hipotezy z niej wyprowadzone (por. Babbie 2007: 67).

5. Określenie metod badawczych i technik badań

Trzeba zadać sobie pytanie jaka metoda będzie najlepiej badać dany problem, a także przede wszystkim jakie metody są możliwe do zastosowania w praktyce. Należy zastanowić się czy wykorzystać materiały zastane, czy też konieczne jest prowadzenie własnych badań terenowych, a jeśli tak to wykorzystując jaką metodę.

6. Narzędzia badawcze

Określenie jakich narzędzi badawczych chcemy użyć. Może to być, np. kwestionariusz ankiety, wywiadu.

Narzędziami badawczymi będą także: kamera, dyktafon, aparat, a nawet ołówek i kartka papieru, ale o nich rzadko kiedy się wspomina.

7. Określenie formy i zakresu opracowania wyników

Można określić kto będzie analizował dane, jakie techniki analizy zostaną zastosowane, czy chodzi o opis, czy o wyjaśnienie zjawiska itp.

8. Wyznaczenie harmonogramu pracy

Dobrze jest opisać kiedy, jakie etapy pracy zostaną ukończone. Sprzyja to mobilizacji i pozwala zachować kontrolę nad czasem.

Przykład harmonogramu:

Lp.
Zadania
Miesiące
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Opracowanie części teoretycznej
2. Przygotowanie narzędzi badawczych
3. Pilotaż
4. Praca w terenie: szukanie respondentów i przeprowadzenie z nimi wywiadów
5. Transkrypcja
6. Analiza wywiadów
7. Raport końcowy i publikacja


Przeczytaj również artykuł: Jak napisać harmonogram?

BIBLOGRAFIA

  1. Babbie, E. 2007. Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  2. Churchill, G. A. 2002. Badania marketingowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  3. Giddens, A. 2004. Socjologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Pin It

Komentarz do wpisu “Projekt badań (etapy)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.