Polskie problemy z wodą

Z deklaracji badanych wynika, iż dla Polaków większym problemem są okresy suszy, które mają wpływ na stan przyrody i gospodarki rolnej, niż powodzie i podtopienia. Okresów suszy w swoim miejscu zamieszkania lub okolicy doświadczyła większość badanych, a co piąty obserwuje je regularnie co roku lub niemal każdego roku. Natomiast z powodziami i podtopieniami zetknęła się niespełna jedna trzecia ankietowanych i tylko nieliczni z nich obserwują je w swojej okolicy regularnie. Ponadto większość żyjących na obszarach, które dotykają susze, jest przekonana, że w ostatnich latach zdarzają się one częściej niż kiedyś. Jednocześnie badani znacznie częściej dostrzegają w swoim otoczeniu działania mające zmniejszyć zagrożenie powodziami lub podtopieniami niż działania w celu zmniejszenia zagrożenia suszą.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (374) przeprowadził CBOS w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *