Państwo wobec katastrofy ekologicznej na Odrze

Działania organów państwa polskiego wobec katastrofy ekologicznej na Odrze są odbierane na ogół krytycznie. Źle ocenia je niemal dwie trzecie Polaków (63%), w tym prawie dwie piąte (37%) wyraża tę opinię w sposób kategoryczny. Przeciwnego zdania jest niespełna co czwarty ankietowany (23%).

Na oceny badanych w tej kwestii istotnie wpływa stosunek do rządu. Jego zwolennicy przeważnie pozytywnie odnoszą się do działań organów państwa wobec zanieczyszczenia Odry, choć – co warto podkreślić – niemała ich część, bo blisko jedna trzecia, wyraża przeciwną opinię. Niemal jednomyślni w tej sprawie są przeciwnicy rządu, którzy w ogromnej większości wystawiają oceny negatywne. Taką opinię podziela też przeważająca część obojętnych wobec gabinetu Mateusza Morawieckiego.

* Pominięto odpowiedzi „Trudno powiedzieć”

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (389) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI); wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS; samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI), do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 5 do 15 września 2022 roku na próbie liczącej 1119 osób (w tym: 58,0% metodą CAPI, 25,3% – CATI i 16,7% – CAWI). CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *