Nagrody Gdańskiego Towarzystwa Naukowego dla młodych naukowców

Gdańskie Towarzystwo Naukowe i prezydent miasta Gdańska wręczyli doroczne nagrody dla młodych pracowników nauki. Aż czworo spośród pięciorga nagrodzonych związanych jest z Uniwersytetem Gdańskim.
Nagrody przyznano młodym pracownikom nauki za wybitne osiągnięcia w roku 2014. Wręczono je w pięciu dziedzinach odpowiadających poszczególnym wydziałom GTN. O nagrodach poinformowała w przesłanym PAP komunikacie rzeczniczka UG Beata Czechowska-Derkacz.

W dziedzinie nauk matematyczno-fizyczno-chemicznych nagrodę otrzymała dr inż. Anna Jakimska z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG GUMed. Nagrodzono jej rozprawę doktorską pt. „Oznaczanie farmaceutyków i związków pokrewnych w środowisku wodnym z wykorzystaniem techniki LC-MS/MS oraz LC-QTOF-MS”.

W dziedzinie nauk o Ziemi nagrodę otrzymała dr Małgorzata Anna Kinder z Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego za rozprawę doktorską pt. „Sedymentologiczny i geochemiczny zapis zmian środowiska w rocznie laminowanych osadach jeziora Szurpiły”.

Z kolei w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych nagrodę otrzymał dr Piotr Kitowski (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego) za rozprawę doktorską pt. „Sukcesja spadkowa w mniejszych miastach Prus Królewskich w II połowie XVII i XVIII wieku (województwo pomorskie). Studium historyczno-prawne”.

W zakresie nauk biologicznych i medycznych nagrodę otrzymał dr inż. Dawid Nidzworski z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed za rozprawę doktorską pt. „Nowe metody wykrywania wirusa grypy i rzekomego pomoru drobiu”.

W dziedzinie nauk technicznych nagrodę otrzymał dr inż. Andrzej Kwiatkowski z Politechniki Gdańskiej za rozprawę doktorską pt. „Algorytmy przetwarzania widm Ramana w procesie detekcji substancji chemicznych”.

Gdańskie Towarzystwo Naukowe jest kontynuatorem Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki w Gdańsku, utworzonego w 1922 r. z inicjatywy Polonii Gdańskiej.

PAP – Nauka w Polsce

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.