Kurs walutowy

Kurs walutowy – aby rozliczać transakcje z zagranicą niezbędna jest możliwość przeliczenia dowolnej kwoty w walucie krajowej na walutę zagraniczną i odwrotnie. Umożliwia to właśnie kurs walutowy, czyli „cena płacona w walucie krajowej za jednostkę waluty obcej lub cena jednostki waluty krajowej wyrażona w walucie obcej” (Nasiadek 2000: 157).

Zagraniczny kurs walutowy spełnia dwie funkcje (tamże):

  1. funkcję informacyjną – stanowi bezpłatną informację dla eksporterów, producentów, importerów, inwestorów, osób fizycznych, organów państwa. Umożliwia im podejmowanie decyzji gospodarczych, a także ustalenie własnych należności lub zobowiązań zagranicznych w pieniądzu krajowym;
  2. funkcję cenotwórczą – polegającą na przenoszeniu zagranicznego układu cen na układ krajowy i porównywaniu cen towarów. Jednak porównywalność ta może być ograniczona przez cła, podatki itp.

Niegdyś, gdy w powszechnym użyciu znajdował się pieniądz kruszcowy, kurs walutowy był stały (jego wysokość określano na podstawie zawartości metalu szlachetnego w jednostce pieniądza) i nie odgrywał większej roli. Jednak wraz z upowszechnianiem się pieniądza papierowego sytuacja ta zaczęła się zmieniać. Pieniądz nie tylko służył do obsługi transakcji, ale sam stał się przedmiotem handlu, a o jego cenie zaczęła decydować wzajemna gra popytu i podaży. Wiele krajów aby zapobiec wahaniom waluty wprowadziło kurs stały (tzn. wyznaczyły stałą cenę), jednak ceny głównych walut światowych są wyznaczane nie przez władze państwowe lecz przez rynek (jest to tzw. kurs płynny) (por. Kursy walut…).

Czynnikami, które kształtują poziom kursu walutowego są zjawiska determinujące popyt i podaż na waluty, a więc strumienie walut przepływające przez rynek walutowy w wyniku różnorodnych transakcji handlowych i finansowych pomiędzy rezydentami i nierezydentami kraju. Czynniki kształtujące poziom kursu walutowego są różnorodne. Najłatwiejszym do zapamiętania jest import i eksport towarów i usług. Na poziom eksportu wpływa wielkość popytu za granicą (wyższy popyt oznacza większy eksport i sprzyja umocnieniu się waluty krajowej), natomiast poziom importu jest uzależniony od wielkości popytu krajowego (wzrost importu prowadzi do spadku waluty krajowej) (por. Koronowski 2000: 249).

BIBLIOGRAFIA

  1. Koronowski, Adam. 2000. Kursy i rynki walutowe. W: Międzynarodowe stosunki gospodarcze. W. Iskra (red.). Warszawa: Fundacja Innowacja.
  2. Kursy walut, czyli ceny pieniędzy, http://www.nbportal.pl/pl/np/euro/aktualnosci/kursy-walut-czyli-ceny-pieniedzy (13.06.2012).
  3. Nasiadek, Grzegorz. 2000. Międzynarodowe stosunki walutowe i finansowe. W: Międzynarodowe stosunku gospodarcze. A. Budnikowski, E. Kawecka-Wyrzykowska (red.). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *