Strategia

Strategia – słowo „strategia” pochodzi od greckiego strate-gos oznaczającego kogoś przewodzącego armii i tworzącego koncepcję walki. Stanowi zbitkę pojęć: stratos i agein. Stratos to armia, roz...

Strefa wolnego handlu (SWH)

Strefa wolnego handlu (SWH) – polega na zniesieniu ceł, ograniczeniu ograniczeń ilościowych i umożliwieniu swobodnego przepływu towarów pomiędzy krajami należącymi do strefy, prowadzona jest na...

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna jest to układ stanowisk i składających się z nich komórek organizacyjnych, które zazwyczaj ujmuje się w schemat organizacyjny. W rozumieniu tradycyjnym strukturą organizacyjną...

Struktura społeczna

Struktura społeczna to sieć relacji pomiędzy jednostkami, pozycjami czy rolami społecznymi. Sam kształt organizacji a nie jej pełna treść, „czystą konfigurację stosunków społecznych, niezależni...
Subkultura młodzieżowa

Subkultura młodzieżowa

Termin „subkultura” można definiować na wiele sposobów. Według M. Pęczaka subkultura to: „(…) względnie spójna grupa społeczna, pozostająca na marginesie dominujących w danym ...
swot

SWOT

SWOT jest kompleksową metodą analizy strategicznej organizacji, która uwzględnia zarówno badanie wnętrza organizacji, jak i badanie jej otoczenia zewnętrznego. Polega na identyfikacji kluczowych atut...

System

System – pojęcie systemu pochodzi od greckiego systema (połączenie, zestawienie). System jest to zbiór elementów wzajemnie ze sobą powiązanych. Stanowi względnie wyodrębnioną z otoczenia całość...

System autopojetyczy

System autopojetyczy – jest to taki system, który wytwarza swoje elementy, wyznacza własne granice, jest zamknięty na kontakty ze środowiskiem (wpływy z zewnątrz mogą do niego dotrzeć, lecz są ...

System polityczny

Terminy „system” (systema – zestaw) i „polityczny” (politike – sztuka rządzenia państwem) pochodzą z języka greckiego. Zestawienie ich w postaci „system poli...