Socjologia rodziny

Socjologia rodziny – nauka zajmująca się rodziną jako grupą i instytucją społeczną. Zajmuje się strukturą rodziny, jej wewnętrzną dynamiką, funkcjami jakie rodzina pełni wobec swoich członków i...

Socjologia wizualna

Socjologia wizualna – jest dyscypliną dość młodą, która nie zdążyła się jeszcze ukonstytuować. Polega na interpretacji przez socjologa przejawów wizualnych (najczęściej zdjęć) działalności czło...

Socjotechnika

Socjotechnika – Adam Podgórecki, w swojej pracy z 1972 roku pt. „Socjotechnika – podstawowe pojęcia i problemy”, wskazuje na trojakie rozumienie terminu „socjotechnika&#...

Społeczeństwo ryzyka

Społeczeństwo ryzyka – termin wprowadzony przez U. Becka, na oznaczenie nowoczesnego społeczeństwa, które jest w coraz większym stopniu narażone na nieokreślone niebezpieczeństwo. Jednostki żyj...

Społeczność lokalna

Społeczność lokalna – mówiąc najogólniej jest to wspólnota (community) połączona więzami lokalnymi (terytorialnymi). Tworzy w jednostce ramy życia zbiorowego, przejawia się w zwyczajach, normac...

Średnia arytmetyczna

Średnia arytmetyczna – każdy z nas spotkał się z tą średnią. Mogła to być średnia liczba bramek strzelona podczas mistrzostw przez różne drużyny, średnie zarobki dla różnych grup zawodowych, śr...

Statystyka

Statystyka to nauka o ilościowych metodach badania zjawisk masowych. O zjawiskach masowych można mówić wtedy, gdy badaniu podlega wystarczająco duża liczba jednostek. Nie może to być pojedyncza jedno...

Stereotyp

Stereotyp to upraszczający i najczęściej negatywny obraz innej niż własna (obcej) zbiorowości. Stereotypy wynikają z ograniczonych możliwości poznawczych człowieka i służą porządkowaniu przez niego z...

Strajk

Strajk to zbiorowe powstrzymywanie się pracowników od wykonywania pracy w celu rozwiązania sporu dotyczącego warunków pracy, płac lub świadczeń społecznych oraz praw i wolności związkowych pracownikó...