Moralizm

Moralizm – jest to pogląd aksjologiczny, który spośród różnych wartości (np. prawda, piękno, dobro) najwyżej stawia wartości moralne, kryteria etyczne przyjmuje za podstawę wszelkich ocen i uzn...

Motywacja

Motywacja – jest procesem, który wywołuje, podtrzymuje i ukierunkowuje określone zachowania ludzi, służące do osiągnięcia określonych celów. Mogą to być cele materialne (np. płaca) lub niemater...

Nauki społeczne

Nauki społeczne – nie ma jednomyślności co do tego jakie nauki zajmujące się procesami i zjawiskami społecznymi można zaliczać do kategorii nauk społecznych. Jednak za rdzeń nauk społecznych je...

Negocjacje

Negocjacje to proces polegający na prowadzeniu układów, pertraktacji, targowaniu się. Negocjować można wszędzie – z żoną/mężem o to gdzie w tym roku wyjedziecie na urlop, z dzieckiem o zjedzeni...
Notatki terenowe

Notatki terenowe

Notatki terenowe – jest to sposób na gromadzenie informacji i spostrzeżeń w trakcie prowadzenia badań w terenie. Polega na zapisaniu np. w notesie lub na marginesie narzędzia badawczego, którym...

Obrzędy przejścia

Obrzędy przejścia – rytuały związane ze zmianą statusu, np. z przejściem od młodości do wieku dojrzałego, od stanu przedmałżeńskiego do małżeńskiego itp. Van Gennep wyróżnił etapy: “(R...

Obserwacja uczestnicząca

Obserwacja uczestnicząca – metoda zbierania danych, wykorzystywana w badaniach terenowych. Badacz staje się członkiem grupy którą chce badać, przejmuje jej perspektywę, poznaje zwyczaje, nawyki...

Obyczaje

Obyczaje – reguły moralne lub sposoby zachowania uznawane przez większość członków społeczeństwa za istotne dla utrzymania standardów przyzwoitości. Naruszenie ich jest karane przez dezaprobatę...

Obywatelskość

Obywatelskość to pewna postawa przejawiającą się poprzez zaangażowanie jednostek w sprawy publiczne. Wiąże się z poczuciem identyfikacji wobec wspólnoty, a także akceptacją określonych wartości i nor...