Łemkowie jako mniejszość etniczna

Łemkowie według polskiego prawa są zaliczani do mniejszości etnicznych. W rozumieniu ustawy z 6 stycznia 2005 roku mniejszością etniczną jest grupa obywateli spełniająca łącznie następujące warunki: ...

Kobieta w rodzinie i społeczeństwie

Wydaje się, że znaczenie awansu zawodowego kobiet jako czynnika wpływającego na jakość pracy, a tym samym na przyspieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego nie jest w pełni doceniane. Kobiety nie osi...