Jak poważny jest problem smogu?

Niemal połowa Polaków (46%) twierdzi, że smog jest poważnym problemem w ich okolicy, w tym około jednej szóstej (16%) postrzega go jako problem bardzo poważny. Mniej niż jedna trzecia badanych (30%) mówi o niewielkim natężeniu tego zjawiska, natomiast co piąty (21%) – nie dostrzega go wcale.

Na bardzo poważny problem ze smogiem najczęściej wskazują mieszkańcy dużych miast, szczególnie półmilionowych i większych (32%), oraz badani z makroregionu południowego. Natomiast w ogóle nie odnotowują tego problemu relatywnie często osoby mieszkające na wsi (41%), w makroregionie północnym (brak smogu najczęściej deklarują tu badani z województwa kujawsko-pomorskiego) oraz wschodnim (w którym in plus wyróżnia się województwo podlaskie).

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (370) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.

Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod:
– wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI),
– wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS,
– samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS.

We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 1 do 11 marca 2021 roku na próbie liczącej 1154 osoby (w tym: 44,5% metodą CAPI, 41,2% – CATI i 14,3% – CAWI).

CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.