Jak polskie państwo powinno wspierać ukraińskich uchodźców?

W lipcowym badaniu zapytaliśmy Polaków o ich opinie na temat zakresu pomocy, jakiej polskie państwo powinno udzielać uchodźcom z Ukrainy. Zdecydowana większość badanych uważa, że uchodźcy powinni uzyskać wsparcie w utrzymaniu się przez pierwsze miesiące wojny (87%) oraz w znalezieniu pracy w Polsce (85%). Jeśli chodzi o pomoc w osiedlaniu się w Polsce na stałe, opinie są już podzielone, choć dominuje przekonanie, że państwo nie powinno jej udzielać (47% wobec 36% głosów przychylnych). Większość Polaków (56%) uważa też, że państwo nie powinno wspierać ukraińskich uchodźców w utrzymaniu się przez cały okres trwania wojny (przy czym 31% respondentów jest przeciwnego zdania). Oczywiście nikt nie wie, ile wojna potrwa i kiedy właściwie skończą się jej „pierwsze miesiące”, podczas których uchodźcy – zdaniem zdecydowanej większości respondentów – powinni być wspierani przez państwo. Biorąc jednak pod uwagę wyraźne poparcie dla pomagania uchodźcom w znalezieniu pracy, możemy przypuścić, że większość Polaków oczekuje od uchodźców możliwie prędkiego usamodzielnienia się.

Mniejszościowy pogląd, wedle którego polskie państwo powinno wspomagać ukraińskich uchodźców w utrzymaniu się przez cały okres wojny, był częstszy wśród starszych badanych, mieszkańców największych miast oraz osób biorących udział w praktykach religijnych kilka razy w tygodniu. Co ciekawe, spośród grup społeczno-zawodowych wyróżniali się pod tym względem emeryci, renciści oraz bezrobotni, a zatem osoby mogące same liczyć – przynajmniej potencjalnie – na środki finansowe ze strony państwa.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (387) przeprowadził CBOS w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI); wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS; samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI), do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 27 czerwca do 7 lipca 2022 roku na próbie liczącej 1084 osoby (w tym: 62,1% metodą CAPI, 23,4% – CATI i 14,5% – CAWI). CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *