Dyskurs (para)medyczny – gatunki, funkcje, przeobrażenia

Zakład Edytorstwa
Instytutu Filologii Polskiej
Uniwersytetu Wrocławskiego

zaprasza do udziału w
Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej

Dyskurs (para)medyczny – gatunki, funkcje, przeobrażenia
The (para)medical discourse – genres, functions, transformations
,

która odbędzie się w dniach 7-8 grudnia 2017 r. we Wrocławiu.

Stale rosnąca i rozwijająca się wiedza medyczna i jej coraz bardziej powszechna dostępność wraz z rozwojem różnych technologii i społecznym naciskiem na dbanie o zdrowie i wygląd powodują, że zdrowie jako wartość ponadczasowa i fenomen ponadkulturowy stanowią interesująca perspektywę badawczą. Nie tylko dla nauk medycznych lub historycznych, ale także dla językoznawstwa.

Dyskurs medyczny realizują rozmaite teksty, które pragniemy uczynić przedmiotem międzynarodowej konferencji naukowej ze szczególnym uwzględnieniem typologii tekstów w dyskursie medycznym, językowo-kulturowej wizji lekarza itd.

Celem konferencji jest zgromadzenie badaczy z zakresu nauk filologicznych, pedagogicznych, historycznych oraz medycznych. Wyniki badań prezentowane podczas interdyscyplinarnej konferencji przyczynią się nie tylko do pogłębienia stanu wiedzy w wąskim zakresie tematycznym i rzeczowym, ale również w odniesieniu do badania procesów medykalizacji życia codziennego. Badania mogą zostać wykorzystane także przez podmioty medyczne do lepszego dostosowania swojej działalności do rzeczywistości społecznej osób, które korzystają z szeroko rozumianego specjalistycznego poradnictwa medycznego.

Proponowane obszary tematyczne wystąpień:

 • ewolucja dyskursu (para)medycznego
 • językowo-kulturowa wizja (obraz) zdrowia i choroby
 • typologia tekstów w dyskursie medycznym
 • metafory w dyskursie medycznym
 • narracyjny charakter dyskursu medycznego
 • praktyczne zastosowane badań nad specjalistycznym dyskursem medycznym
 • determinanty gatunkowe i stylistyczne w testach medycznych
 • zdrowie i choroba w spetryfikowanych konstrukcjach leksykalnych
 • konteksty kulturowe poradnictwa medycznego
 • poradnictwo medyczne w mediach (telewizja, Internet, prasa)
 • społeczne i obyczajowe uwarunkowania dyskursu (para)medycznego
 • dyskurs dotyczący zdrowia jako obraz literacki
 • kalendarze jako źródło wiedzy paramedycznej
 • obecność pacjenta w tekście medycznym
 • porady zdrowotne w kalendarzach
 • przewodniki umierania w różnych religiach i kulturach

KOMITET NAUKOWY

 • PROF. DR HAB. JANINA LABOCHA, WYDZIAŁ POLONISTYKI UJ
 • PROF. DR HAB. MARIA WOJTAK, INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UMCS
 • PROF. DR HAB. IRENA KAMIŃSKA-SZMAJ, INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UWR
 • PROF. DR HAB. EWA MALINOWSKA, INSTYTUT POLONISTYKI I KULTUROZNAWSTWA UO
 • PROF. DR HAB. BOŻENA PŁONKA-SYROKA, ZAKŁAD HUMANISTYCZNYCH NAUK WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO WUM
 • PROF. DR HAB. ALICJA KARGUL, DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA, WROCŁAW
 • DR HAB. WALDEMAR ŻARSKI, PROF. UWR , INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UWR
 • DR HAB. MONIKA ZAŚKO-ZIELIŃSKA, INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UWR
 • DR HAB. IGOR BORKOWSKI, PROF. UWR, INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ UWR
 • DR HAB. JERZY BINIEWICZ, PROF. UWR, INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ UWR
 • DR HAB. EDYTA ZIERKIEWICZ, PROF. UWR, INSTYTUT PEDAGOGIKI UWR
 • DR HAB. ANETA FIRLEJ-BUZON, INSTYTUT INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKOZNAWSTWA UWR

KOMITET ORGANIZACYJNY

 • DR HAB. WALDEMAR ŻARSKI, PROF. UWR – PRZEWODNICZĄCY KOMITETU ORGANIZACYJNEGO, TEL. 71 375 25 58, E-MAIL: WALDEMAR.ZARKI@UWR.EDU.PL
 • MGR ADAM DOMBROWSKI – SEKRETARZ KONFERENCJI, TEL. 662 320 029, E-MAIL: ADAM.DOMBROWSKI@UWR.EDU.PL
 • MGR TOMASZ PIASECKI, UWR
 • MGR DOROTA BURCZYC, UWR
 • MGR ANNA ŚLIWICKA, UWR
 • MGR KATHRYN NORTHEAST, UWR
 • MGR NATALIA DOBRZENIECKA, UWR

Czas wystąpienia: 15 minut

Miejsce obrad: budynek Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego

Język konferencji: polski, angielski

Zgłoszenia wg załączonego formularza należy przesyłać do na adres dyskursmedyczny2017@gmail.com do 15.10.2017 r.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo selekcji zgłoszeń i akceptacji wybranych tematów.

Opłata konferencyjna wynosi: 350 zł (dla doktorantów – 200 zł) i pokrywa koszty:
– organizacji konferencji,
– obiadów, uroczystej kolacji i przerw kawowych,
– materiałów konferencyjnych,
– publikacji pokonferencyjnej.

Opłata nie obejmuje kosztów podróży i noclegów.

Publikacja: wszystkie referaty po zaakceptowaniu przez recenzentów zostaną opublikowane w postaci książkowej monografii.

Terminarz:
1. Przesłanie karty zgłoszenia (z abstraktem ) – do 15 października 2017 r.
2. Termin zawiadomienia o zakwalifikowaniu referatów – do 31 października 2017 r.
3. Rozesłanie programu konferencji – do 15 listopada 2017 r.
4. Szczegółowe informacje dotyczące zgłoszeń i opłaty będą przesyłane zainteresowanym osobom.

Pobierz
Formularz zgłoszeniowy

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *