Bezrobotny

Bezrobotny – Główny Urząd Statystyczny definiuje osoby bezrobotne jako „(…) niezatrudnione i nie wykonujące innej pracy zarobkowej, zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy (bądź jeśli są to osoby niepełnosprawne – zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy), nieuczące się w szkole z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w systemie wieczorowym albo zaocznym, zarejestrowane we właściwym dla miejsca zameldowania (stałego lub czasowego) powiatowym urzędzie pracy oraz poszukujące zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (…)”. Ponadto osoby te muszą spełniać określone warunki, m. in. ukończyć 18 lat, ale nie więcej niż 60 (w przypadku kobiet) lub 65 (w przypadku mężczyzn), nie mieć prawa do emerytury, zasiłku, czy innych świadczeń, nie posiadać nieruchomości rolnej powyżej 2 ha, nie prowadzić pozarolniczej działalności gospodarczej, nie uzyskiwać miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych (www.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ-1258.htm). Powyższa definicja dotyczy bezrobotnych zarejestrowanych.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *