zgłoś referat
ogłoszenia
konferencje
recenzje
wiedza
31/07/2014
MS » Artykuły i referaty » Drugie przejście demograficzne
Drugie przejście demograficzneDrugie przejście

demograficzne


Nazwa została wprowadzona do demografii przez R. Lesthaeghe i D. van de Kaa w roku 1986. Drugie przejście demograficzne to jednokierunkowa zmiana wielu zachowań demograficznych. Zjawisko to odnosi się do sfery małżeńskości i rodności. Zrywa się z ciągłością przemian i stabilizacją, jakie proponowała teoria przejścia demograficznego.

Po II wojnie światowej miał miejsce wyż demograficzny, jednak w późniejszym okresie nastąpiło unormowanie płodności na poziomie prostej reprodukcji ludności. Połowa lat 60-tych to w Europie silny, powszechny spadek płodności. Nastąpiły trwałe zmiany rozrodczości, które zgodnie z teorią przejścia demograficznego nie powinny mieć miejsca.

Według R. Lesthaeghe i D. van de Kaa nastąpiło nowe jakościowo zjawisko, czyli wystąpiła nieciągłość w reprodukcji ludności. Jakie były tego źródła? Otóż w Europie Zachodniej nastąpiło diametralne przewartościowanie rodziny. Rodzice zamiast inwestować w przyszłość swoich dzieci, skoncentrowali się na samorealizacji. Spowodowało to przemianę modelu rodziny z „mieszczańskiego” na „zindywidualizowany”.

Na spadek płodności złożyły się następujące zjawiska:

 1. upowszechnienie przedmałżeńskich stosunków płciowych,
 2. opóźnienie wieku zawierania małżeństwa,
 3. dywersyfikacja i upowszechnienie alternatywnych form związków partnerskich,
 4. zwiększenie zjawiska trwałego celibatu (pozostawania poza związkami partnerskimi),
 5. wzrost nasilenia rozwodów,
 6. powszechność rodzin niepełnych,
 7. wielość i różnorodność związków partnerskich w ciągu życia jednostki,
 8. zmniejszenie proporcji osób pozostających w formalnych związkach małżeńskich,
 9. zmniejszenie średniej liczebności dzieci w rodzinie,
 10. zanik wielodzietności,
 11. wzrost dobrowolnej bezdzietności,
 12. upowszechnienie środków antykoncepcyjnych,
 13. opóźnienie wieku prokreacji (por. Okólski 2005: 148)

Zjawisko drugiego przejścia demograficznego ma zdaniem wielu autorów ścisły związek z tzw. ponowoczesnością i zmieniającymi się w jej wyniku wzorami zachowań.

Wykres 1. Drugie przejście demograficzne według D. van de Kaa

źródło: M. Okólski 2005, s. 149.


BIBLIOGRAFIA

 1. Kędelski, M. 2006. Demografia jako nauka o rozwoju ludności. W: M. Kędelski, J. Paradysz. Demografia. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 2. Okólski, M. 2004. Demografia zmiany społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 3. Okólski, M. 2005. Demografia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 4. Holzer, J. Z. 1999. Demografia. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Ostatnio dodane artykuły i konferencje
· CAWI (Computer Assisted Web Interviews)
· Polityki pamięci i dyskursy pamięci w 100-lecie wybuchu I wojny światowej
· Marcin Napiórkowski. Władza wyobraźni. Kto wymyśla, co zdarzyło się wczoraj
· Joy Hendry. Japończycy. Kultura i społeczeństwo
· Stany Zjednoczone w polityce międzynarodowej
· Kontrola antyplagiatowa prac dyplomowych w świetle nowelizacji ustawy Praw...
· Malinowe oskary
· V Dzień Badacza
· Szkoły teoretyczne i podejścia metodologiczne we współczesnej europejskiej...
Popularne
· Hipoteza badawcza. Tworzenie hipotez [119161]
· Analiza SWOT/TOWS krok po kroku. Wybór strategii (cz. 1z4) [76492]
· Praca magisterska [67373]
· Projekt badań (etapy) [55012]
· Dobór próby [43122]
· Budowa kwestionariusza. Rodzaje pytań [41115]
· Klasyczny model przejścia demograficznego (cz. 1z3) [36402]
· Rola społeczna [35948]
· Konspekt pracy magisterskiej [35843]
· Wywiad jakościowy: teoria i praktyka [35646]
· Kwestionariusz ankiety a kwestionariusz wywiadu [35361]
· Zmienna zależna [35334]
Znajdź nas na Facebooku