zgłoś referat
ogłoszenia
konferencje
recenzje
wiedza
19/04/2014
MS » Definicje pojęć » Zmienna
ZmiennaZmienna


Zmienna - termin ten w naukach społecznych odnosi się do cech ustalonych dla każdej osoby lub innej całości społecznej, które można zaobserwować na różnych poziomach i w różnym natężeniu. Zmienne mierzą społeczne konstrukty (takie jak np. klasa społeczna, wiek) w sposób umożliwiający ich analizę liczbową. Pozwalają na ukazanie zmienności wewnątrz populacji. Zmienna nie jest wielkością stałą, lecz przybiera różne wartości (por. Słownik socjologii 2005: 443).

Proces tworzenia zmiennych na podstawie konstruktów teoretycznych (tzw. operacjonalizacja) napotyka zwykle pewne trudności w postaci trafności i rzetelności pomiaru (tamże).

Można powiedzieć, że zmienne są to logicznie pogrupowane wartości, np. mężczyzna i kobieta to dwie wartości, natomiast płeć to utworzona z nich zmienna. Inne przykłady zmiennych to:

  • zawód (wartości: rolnik, nauczyciel, kierowca, przedsiębiorca itp.),
  • wykształcenie (wartości: wyższe, średnie, podstawowe itp.),
  • klasa społeczna (wartości: klasa wyższa, klasa średnia itp.),
  • stan cywilny (wartości: kawaler/ panna, zamężny/na, wdowiec/wdowa itp.).

Wartości to cechy lub atrybuty, które opisują przedmiot (np. kobieta, konserwatywna, niezamężna), natomiast zmienne to skategoryzowane wartości (np. płeć, poglądy polityczne, stan cywilny) (por. Babbie 2007: 41).

Zmienna - "(...) cechy przedmiotów, jednostek i grup, jak dochody czy wzrost, poddaje się kategoryzacji, co pozwala na dokonywanie porównań tych wartości z innymi lub zestawień w czasie" (Giddens 2004: 739).

Możemy wyróżnić: zmienną zależną i zmienną niezależną.BIBLIOGRAFIA

  1. Babbie, E. 2007. Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  2. Giddens, A. 2004. Socjologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  3. Słownik socjologii. 2005. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Ostatnio dodane artykuły i konferencje
· Nowe perspektywy dialogu. Model deliberacji i narzędzia IT w procesach dec...
· Partycypacja obywateli w procesie podejmowania decyzji politycznych. Doświ...
· Badanie: w Polsce 23 proc. studentów zagranicznych więcej niż rok temu
· Przyszłość edukacji - edukacja przyszłości
· Weronika Grzebalska. Płeć powstania warszawskiego
· Małgorzata Molęda-Zdziech. Czas celebrytów. Mediatyzacja życia publicznego
· Tim Rapley. Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów
· Kulturowe, społeczne i etyczne uwarunkowania biznesu, gospodarki i zarządz...
· Oblicza buddyzmu na Wschodzie i na Zachodzie
Popularne
· Hipoteza badawcza. Tworzenie hipotez [111602]
· Analiza SWOT/TOWS krok po kroku. Wybór strategii (cz. 1z4) [71584]
· Praca magisterska [65998]
· Projekt badań (etapy) [52055]
· Dobór próby [38467]
· Budowa kwestionariusza. Rodzaje pytań [37865]
· Klasyczny model przejścia demograficznego (cz. 1z3) [34487]
· Rola społeczna [34174]
· Konspekt pracy magisterskiej [34068]
· Zmienna zależna [33508]
· Kwestionariusz ankiety a kwestionariusz wywiadu [31634]
· Wywiad jakościowy: teoria i praktyka [31287]
Znajdź nas na Facebooku