zgłoś referat
ogłoszenia
konferencje
recenzje
wiedza
21/08/2014
MS » Definicje pojęć » Zmienna
ZmiennaZmienna


Zmienna - termin ten w naukach społecznych odnosi się do cech ustalonych dla każdej osoby lub innej całości społecznej, które można zaobserwować na różnych poziomach i w różnym natężeniu. Zmienne mierzą społeczne konstrukty (takie jak np. klasa społeczna, wiek) w sposób umożliwiający ich analizę liczbową. Pozwalają na ukazanie zmienności wewnątrz populacji. Zmienna nie jest wielkością stałą, lecz przybiera różne wartości (por. Słownik socjologii 2005: 443).

Proces tworzenia zmiennych na podstawie konstruktów teoretycznych (tzw. operacjonalizacja) napotyka zwykle pewne trudności w postaci trafności i rzetelności pomiaru (tamże).

Można powiedzieć, że zmienne są to logicznie pogrupowane wartości, np. mężczyzna i kobieta to dwie wartości, natomiast płeć to utworzona z nich zmienna. Inne przykłady zmiennych to:

  • zawód (wartości: rolnik, nauczyciel, kierowca, przedsiębiorca itp.),
  • wykształcenie (wartości: wyższe, średnie, podstawowe itp.),
  • klasa społeczna (wartości: klasa wyższa, klasa średnia itp.),
  • stan cywilny (wartości: kawaler/ panna, zamężny/na, wdowiec/wdowa itp.).

Wartości to cechy lub atrybuty, które opisują przedmiot (np. kobieta, konserwatywna, niezamężna), natomiast zmienne to skategoryzowane wartości (np. płeć, poglądy polityczne, stan cywilny) (por. Babbie 2007: 41).

Zmienna - "(...) cechy przedmiotów, jednostek i grup, jak dochody czy wzrost, poddaje się kategoryzacji, co pozwala na dokonywanie porównań tych wartości z innymi lub zestawień w czasie" (Giddens 2004: 739).

Możemy wyróżnić: zmienną zależną i zmienną niezależną.BIBLIOGRAFIA

  1. Babbie, E. 2007. Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  2. Giddens, A. 2004. Socjologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  3. Słownik socjologii. 2005. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Ostatnio dodane artykuły i konferencje
· CAWI (Computer Assisted Web Interviews)
· Polityki pamięci i dyskursy pamięci w 100-lecie wybuchu I wojny światowej
· Marcin Napiórkowski. Władza wyobraźni. Kto wymyśla, co zdarzyło się wczoraj
· Joy Hendry. Japończycy. Kultura i społeczeństwo
· Stany Zjednoczone w polityce międzynarodowej
· Kontrola antyplagiatowa prac dyplomowych w świetle nowelizacji ustawy Praw...
· Malinowe oskary
· V Dzień Badacza
· Szkoły teoretyczne i podejścia metodologiczne we współczesnej europejskiej...
Popularne
· Hipoteza badawcza. Tworzenie hipotez [119593]
· Analiza SWOT/TOWS krok po kroku. Wybór strategii (cz. 1z4) [76856]
· Praca magisterska [67537]
· Projekt badań (etapy) [55240]
· Dobór próby [43550]
· Budowa kwestionariusza. Rodzaje pytań [41311]
· Klasyczny model przejścia demograficznego (cz. 1z3) [36552]
· Wywiad jakościowy: teoria i praktyka [36189]
· Rola społeczna [36099]
· Konspekt pracy magisterskiej [36016]
· Kwestionariusz ankiety a kwestionariusz wywiadu [35629]
· Zmienna zależna [35487]
Znajdź nas na Facebooku