Anna Jawor (red.). Paradoksy ponowoczesności. O starciach płci, religii, tożsamości, norm i kultur

Książkę pod redakcją Anny Jawor pt. „Paradoksy ponowoczesności. O starciach płci, religii, tożsamości, norm i kultur” wydano nakładem Wydawnictwa Naukowego „Scholar”, przy współpracy z SWPS (Szkoła Główna Psychologii Społecznej w Warszawie). Pozycja ta omawia szeroko pojęte zagadnienie ponowoczesności we współczesnym świecie. O książce tej znany polski socjolog prof. dr hab. Wojciech Józef Burszta napisał, że to „dobrze pomyślana, solidnie podbudowana intelektualnie i rzetelnie skonstruowana pokoleniowa refleksja nad kulturą tu i teraz, w której z pewnością rozpoznają się czytelnicy”. Jego opinia sugeruje od razu, że książka ta dotyka aktualnych problemów natury socjologiczno-kulturowej, a z jakimi aktualnie spotyka się każdy Polak. Warto zatem poszerzyć swoje horyzonty myślowe o tę pozycję książkową. Z pewnością będzie to także cenny podręcznik akademicki, omawiający wkraczającą do naszego kraju cywilizację zachodnią, określaną ogólnie mianem „gender”.

Książka pod redakcją redakcją Anny Jawor pt. „Paradoksy ponowoczesności. O starciach płci, religii, tożsamości, norm i kultur” zawiera zestawienie przemyślanych opracowań autorstwa wielu osób, kulturoznawców pracujących na SWPS w Warszawie, zawartych w 13 autorskich rozdziałach, z których pierwszy stanowi słowo wstępne samej redaktorki wydania, Pani Anny Jawor. W omawianym tomie publikują bowiem następujący autorzy: Zuzanna Grad, Izabela Handzlik, Anna Hebda, Anna Jawor, Marta Karczewska, Lidia Lechnio, Michał JanLutostański, Natalia Mojzych, Magdalena Skrętkowicz, Joanna Stępniewska, Aleksander Wasiak-Radoszewski, Piotr Zańko.

Wraz z postępującym różnicowaniem się dotychczasowych modeli życia społecznego, w tym życia rodzinnego i zawodowego, coraz bardziej nasilają się polityczne spory dotyczące rosnących obaw o zbiorową tożsamość i przyszłość poszczególnych narodów europejskich. Wyrazem tych obaw jest coraz większy kryzys, jaki od co najmniej kilkunastu lat obserwuje się w spadku dzietności, wzroście liczby aktów apostazji (czyli odstępstwa od wiary chrześcijańskiej, z jednoczesnym przejściem na inną religię), coraz większej popularności różnego rodzaju wolnych związków, domaganiu się prawa do aborcji (ostatnio nawet do aborcji pourodzeniowej), eutanazji (w różnym wieku, w tym nawet dzieci i osób w podeszłym wieku). Wszystko to ludzi przeraża coraz bardziej, zniechęca i skłania do emigracyjnych eksodusów w poszukiwaniu tradycyjnej normalności. Bowiem wcale nie jest prawdą, że społeczeństwa pragną tych wszystkich, rzekomo nowoczesnych zmian.

Europa jak i cały świat zachodni jest obecnie świadkiem przejścia w inną rzeczywistość, które to przejście sprawia, że kultura przestaje być postrzegana i utożsamiana ze zbiorowością ludzi żyjących w jej obrębie i dzielących jednakowy system normatywny. Kultura Zachodu jest obecnie raczej kojarzona z mnogością i różnorodnością możliwych wyborów. Poszczególni autorzy niniejszej publikacji prezentują więc rozmaite paradoksy z tym związane i występujące w różnych aspektach oraz obszarach dzisiejszego świata (obecnego życia) takich jak: tożsamość jednostkowa, seksualność oraz filozofia gender czyli przemiany męskości i kobiecości, religijność, konsumpcjonizm, korporacjonizm, kultura masowa i sztuka. Autorzy w swoich dociekaniach egzystencjalnych prezentują zarazem swoistą walkę między zjawiskami takimi jak: kultura „wysoka” i popularna, fast-food i slow food, heteronorma i wielość norm. Prezentują i analizują też różnorodne praktyki oporu w ramach tych starć, pozostawiając jednak na koniec czytelnika z nadzieją, że warto postrzegać przejście ponowoczesne nie tylko przez pryzmat kryzysów, jak to zwykle ma miejsce, ale przede wszystkim jako proces „dezintegracji pozytywnej w makroskali”.

Autorzy niniejszej publikacji konstatują, że społeczeństwa są obecnie świadkami przejścia ponowoczesnego, które wywróciło świat niemal do góry nogami, zmieniając dotychczasowe, podstawowe wartości i normy społeczne. Czytelnik znajdzie tu zatem kwestie ścierania się znaczeń na tle obecnych zmian społeczno-gospodarczych i politycznych, kontestację rzeczywistości w symbolicznych subkulturach młodzieżowych, a także kwestie kultury wysokiej oraz kultury dla mas. Znajdziemy tu nawet omówienie subwersji miejskich, jakie wystąpiły podczas Euro 2012. Oczywiście najbardziej jednak dyskusyjne będą opisy i analiza przemian męskości i kobiecości w ponowoczesnym świecie (czyli kontrowersyjna filozofia gender), jaki powinien być wizerunek kobiety idealnej oraz model współczesnej rodziny, o naturalnej seksualności w nienaturalnych warunkach społecznych itp. Człowiek jest tu też rozpatrywany jako przedmiot mowy nienawiści, jako pracownik korporacji międzynarodowych w perspektywie teorii modernizacji, oraz jako osobnik poddawany obecnie nieustającej presji otoczenia, skutkującej wiecznymi stresami prowadzącymi do depresji i samobójstw. Autorzy poruszają też ważną kwestię upadku wiary w Boga i przechodzenia w zamian za to na wyłącznie konsumpcyjny styl życia, co jak już wspomniano, skutkuje wzrostem liczby aktów apostazji, czyli odstępstw od wiary chrześcijańskiej, z jednoczesnym przejściem na inne religie, w tym wrogi dla reszty świata Islam. Warto wspomnieć, że obecnie w myśl prawa kanonicznego, apostazja polega na publicznym i całkowitym, jasnym lub będącym wynikiem postępowania, odrzuceniu przez ochrzczonego człowieka jego wiary rzymskokatolickiej i odłączeniu się tym samym od „wspólnoty Kościoła”. Formalinie akt ten dokonuje się zwykle poprzez złożenie pisemnego oświadczenia przez apostatę i skutkujący tym odpowiedni wpis do księgi chrztu. Książka jest zatem polecana w szczególności dla wszystkich tych osób, które pragną poznać, a przede wszystkim zrozumieć zawiłe meandry współczesności.

paradoksy-ponowoczesnowsci

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.